Типологізація неорелігійних об'єднань, вітчизняний та світовий досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті розглянуто самі відомі світові та вітчизняні типології неорелігійних об’єднань та зазначені існуючі підходи з розробки подібних типологій. Розроблено авторську цільову типологію на прикладі неорелігійних об’єднань, що діють або діяли безпосередньо в Україні.
В статье рассмотрены самые известные зарубежные и отечественные типологии неорелигиозных объединений и указанны существующие подходы по разработке подобных типологий. Разработано авторскую целевую типологию на примере неорелигиозных объединений, действующих или действовавших непосредственно в Украине.
The most well-known foreign and domestic typologies of the neo-religious organizations, and relevant approaches to the development of such typogies are examined in the article. An author’s special-purpose typology based on the example of the neo-religious organizations that act or acted in Ukraine was developed.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012.
Ключові слова
типологія, нові релігійні течії, неорелігійні об’єднання, культи, секти, НРТ, типология, новые религиозные движения, неорелигиозные объединения, культы, секты, НРД, typology, new religious movements, cults, sects, neoreligious associations, NRM
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК