Теоретичні аспекти ефективності управлінської діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджуються теоретичні аспекти ефективності управлінської діяльності. Обґрунтовано, що поняття ефективності є важливим і актуальним для управлінської діяльності в будь-якій сфері національної економіки. В сучасних умовах зростання конкуренції та обмеженості ресурсів, ефективність управління стає вирішальним чинником успіху підприємства. Дослідження поняття ефективності управлінської діяльності є важливим для розуміння того, як оцінювати та підвищувати результативність діяльності підприємства. З’ясовано, коли підприємства занадто фокусуються на збільшенні обсягів продажів або виробництва, ігноруючи ефективність витрат, що може призвести до зниження прибутковості та ризику банкрутства. Встановлено, що розуміння поняття «ефективності» є необхідним для прийняття обґрунтованих рішень в управлінні. Доведено, що дослідження поняття ефективності також може допомогти у визначенні кращих практик управління та розробці стратегій підвищення ефективності діяльності організації. Особливо це стосується сфери державного управління, де забезпечення ефективності діяльності органів влади є ключовим фактором успіху реформ та розвитку країни. Обґрунтовано, що ефективність управлінської діяльності полягає в досягненні поставлених цілей та завдань з оптимальним використанням ресурсів. Оцінка ефективності управлінської діяльності може здійснюватись як кількісними, так і якісними методами. Кількісні методи оцінки ефективності управлінської діяльності засновані на вимірюванні показників, таких як фінансові результати, продуктивність, часові та витратні показники тощо. У свою чергу, якісні методи оцінки ефектив ності управлінської діяльності базуються на аналізі якості процесів, залучення співробітників, забезпечення якості продукції та задоволення потреб клієнтів. З’ясовано, що для досягнення ефективної управлінської діяльності необхідно враховувати вплив зовнішніх тавнутрішніх факторів на діяльність підприємства. Таких як, макроекономічні (економічна політика держави, рівень безробіття, інфляція), мікроекономічні (конкуренція на ринку, технологічні нововведення, дії постачальників та покупців), соціальні (демографічні зміни, зміни у споживацьких уподобаннях), політичні (законодавство,політичнастабільність),фінансові(бюджетпідприємства,витратинавиробництво), операційні (процеси виробництва, якість продукції), кадрові (кількість та якість персоналу, їх мотивація) тастратегічні (наприклад, розробка нових продуктів, ефективність маркетингових стратегій).
The article examines the theoretical aspects of the effectiveness of management activities.Itisarguedthattheconceptofefficiencyisimportantandrelevantformanagement activities in any field, whether it be industry, finance, education, healthcare, or public administration. In today's environment of increasing competition and limited resources, management efficiency becomes a decisive factor in the success of an organization. Studying the concept of management efficiency is important for understanding how to evaluate and improve the performance of an organization. There are known cases when companies focus too much on increasing sales or production volumes, ignoring costeffectiveness, which can lead to reduced profitability and the risk of bankruptcy. Therefore, understanding the concept of efficiency is necessary for making informed decisions in management. It has been proven that studying the concept of efficiency can also help identify best management practices and develop strategies to improve organizational efficiency. This is particularly relevant in the field of public administration, where ensuring the efficiency of government agencies is a key factor in the success of reforms and the country's development.
Опис
Ключові слова
ефективність, результативність, ефективність управлінської діяльності, методи оцінки ефективності управлінської діяльності, efficiency, performance, management efficiency, methods of evaluating management efficiency
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
ORCID:
УДК