Інженерно-геодинамічне обґрунтування типізації абразійно-зсувніх схилів Малого Аджаликського лиману

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Аналізуються дані геодезичних спостережень за деформаціями зсувів узбережжя лиману М. Аджалик. Розглянуто систему оцінок інженерно-геологічного районування, яке враховує наявність древніх, старих і сучасних зсувів. Надається увага оцінці техногенного впливу на активізацію зсувів
Анализируются данные геодезических наблюдений за деформациями склонов побережья лимана М. Аджалык. Рассмотрена система принципов инженерно-геологического районирования, учитывающая наличие древних, старых и современных оползней. Уделяется внимание оценке влияния техногенного воздействия на активизацию оползней.
The geodasic observations data of deformation of slopes of the Maliy Adzhalik limans coast are analyzed. The system of features of the engineering-geological zonation, fauing info account the presence of ancent, old and modern landslides in discussed. The importans of estimation of the technogenic influecnce on the landslidas activization is based.
Опис
Ключові слова
типізація, абразійно-зсувні схили, техногенний вплив, успадкованість процесів, типизация, абразионно-оползневые склоны, техногенное воздействие, унаследованный процесс, typification, abrasive landslides, technogenic influence, inherited process
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК