Регіональні зони розвитку інновацій як чинник впливу на розвиток економіки

dc.contributor.authorЗалюбінська, Людмила Миколаївна
dc.contributor.authorКіріліна, Марина Андріївна
dc.contributor.authorZaliubinska, Liudmyla M.
dc.contributor.authorKirilina, Maryna A.
dc.date.accessioned2023-10-23T09:35:46Z
dc.date.available2023-10-23T09:35:46Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСьогодення характеризується бурхливою появою майже в усіх сферах людського життя новітніх технологій, які кардинально й докорінно їх змінюють. Цифрові технології сьогодні визначаються одними з найпотужніших чинників зростання економічної активності не тільки з точки зору окремого підприємства, локальної країни, а й з точки зору глобальної економіки. Технологічний прогрес у рамках використання цифрових технологій проявляється не тільки у процесі виробництва та використання технологій, як це відбувалося під час перших науково-технічних революцій, а й розвитком людського і соціального капіталу, що призводить до змін майже в усіх прошарках економіки та її структури. Безперечно, таке зростання цифрових технологій пов’язано в першу чергу з розвитком науки та технологій у виробництві, новітніми підходами в управлінні, але основним чинником стає здебільшого збільшення інвестування в науку, освіту та людину взагалі. Економічне зростання неможливе без розвитку науки, техніки та соціальних наук. В свою черг створення нових знань потребує не тільки чималої кількості професійних людських ресурсів, а й чималого фінансування та інвестування саме в ці ресурси. Виникає структурована взаємозалежність між освітою(знаннями) та появою нових технологій: без технологій немає розвитку в жодній галузі економіки (в тому числі й в науці); без науки немає зрушень в технологіях. Сучасна теорія поведінки економічних суб’єктів остаточно перейшла від моделей максимізації корисності до розгляду підприємств як самостійних систем з власною культурою та знаннями, направленими на впровадження постійно оновлюваних (інноваційних) технологій. Конкуренція прийняла ще більш жорсткі форми. Використання інформаційних технологій усуває потребу фізичної близькості як виробників, так і споживачів, внаслідок чого ринки перетворюються в глобальні. В роботі пропонується створення регіональних зон інноваційного розвитку, як шлях до відродження економіки України.uk_UA
dc.description.abstractToday is characterized by the rapid appearance of the latest technologies in almost all spheres of human life, which radically and fundamentally change them. Today, digital technologies are defined as one of the most powerful factors in the growth of economic activity, not only from the point of view of an individual enterprise, a local country, but also from the point of view of the global economy. Technological progress within the framework of the use of digital technologies is manifested not only in the process of production and use of technologies, as it happened during the first scientific and technological revolutions, but also in the development of human and social capital, which leads to changes in almost all layers of the economy and its structure. Undoubtedly, this growth of digital technologies is primarily related to the development of science and technology in production, the latest approaches in management, but the main factor is mostly an increase in investment in science, education and people in general. Economic growth is impossible without the development of science, technology and social sciences. In turn, the creation of new knowledge requires not only a considerable amount of professional human resources, but also considerable funding and investment in these resources. There is a structured interdependence between education (knowledge) and the emergence of new technologies: without technologies, there is no development in any branch of the economy (including science); without science, there are no changes in technology. The modern theory of the behavior of economic subjects has finally moved from utility maximization models to the consideration of enterprises as independent systems with their own culture and knowledge, aimed at the implementation of constantly updated (innovative) technologies. The competition took on even tougher forms. The use of information technology eliminates the need for physical proximity of both producers and consumers, as a result of which markets become global. As a result of recent events under the influence of COVID-19 and the war, Ukraine's economy is suffering from destruction. The work proposes the creation of regional zones of innovative development as a way to revive the economy of Ukraine.
dc.identifierУДК 330 341.1
dc.identifier.citationРинкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practiceuk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.1(50).270410
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/36375
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Т. 21, вип. 1(50).
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA
dc.subjectінвестиційна діяльністьuk_UA
dc.subjectрегіональні зониuk_UA
dc.subjectдовгі хвилі М. Д. Кондратьєваuk_UA
dc.subjectкластерний аналізuk_UA
dc.subjectкластерний підхідuk_UA
dc.subjectінтелектуальна власністьuk_UA
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA
dc.subjectinvestment activityuk_UA
dc.subjectregional zonesuk_UA
dc.subjectM. Kondratiev's long wavesuk_UA
dc.subjectcluster analysisuk_UA
dc.subjectcluster approachuk_UA
dc.subjectintellectual propertyuk_UA
dc.titleРегіональні зони розвитку інновацій як чинник впливу на розвиток економікиuk_UA
dc.title.alternativeRegional innovation development zones as a factor of influence on economic developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
92-102.pdf
Розмір:
220.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: