Пространство и повседневность

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В данной статье речь идет о виртуальном пространстве, которое можно рассматривать как новую среду обитания человека. Главной задачей статьи является определение того, что на сегодняшний момент можно считать “виртуальным пространством”, каковы технологические и социальные предпосылки возникновения его в современном виде, а также каково его влияние на мир повседневности.
У даній статті йдеться про віртуальний простір, який можна розглядати як нове середовище проживання людства. Головною задачею статті є визначення того, що на сьогоднішній момент можна називати “віртуальним простором”, які технологічні і соціальні передумови виникнення його в сучасному вигляді, а також, яким є вплив на світ повсякденності.
This article is devoted to the study of the virtual space, which it is possible to consider as a new environment of dwelling of the humanity. The main task of the article is determination of the “virtual space”, of technological and social preconditions of him origin in a modern kind, and of influence on the daily world.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 6: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
физическое пространство, киберпространство, виртуальное пространство, повседневность, фізичний простір, кіберпростір, віртуальний простір, повсякденність, physical space, cyberspace, virtual space, everyday life
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК