НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Національна ідентичність займає важливе місце в нашому житті. Серед розмаїття ідентичностей саме вона надає нам базових орієнтирів в націона- льному середовищі нашого існування. Ця стаття — спроба аналізу причин кризи української національної ідентичності на сучасному етапі розвитку нашої нації.
Национальная идентичность занимает важное место в нашей жизни. Среди разнообразия идентичностей именно она предлагает нам базовые ориентиры в на- циональной среде нашего существования. Эта статья — попытка анализа причин кризиса украинской национальной идентичности на современном этапе развития нашей нации.
A national identity occupies an important place in our life. Among the variety of identichnostey exactly it offers to us base orientiry in the national environment of our existence. This article is an attempt of analysis of reasons of crisis of the Ukrainian national identity on the modern stage of development of our nation.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008.- Том 13, Вип.5, Сер."Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
національна ідентичність, політична нація, етнічна нація, криза ідентичності, национальная идентичность, политическая нация, этническая нация, кризис идентичности, national identity, political nation, ethnic nation, crisis of identity
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университет
DOI
ORCID:
УДК