Онтогенетичні аспекти психологічного захисту особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасні дослідження психологічного захисту включають різноманітні, іноді протилежні підходи до розуміння та вивчення означеного феномену. Найбільш суттєвий вклад в розвиток теорії та практики означеного питання створює онтогенетичний підхід, який дозволяє дослідити витоки психологічного захисту у різних категорій досліджуваних.
Современные исследования психологического включают разнообразные, иногда противоположные подходы к пониманию и изучению отмеченного феномена. Наиболее существенный вклад в развитие теории и практики отмеченного вопроса создает онтогенетический подход, который позволяет исследовать истоки психологической защиты у разных категорий исследуемых.
Modern researches of psychological defence plug various, sometimes opposite approaches in understanding and study marked the phenomenon. The most substantial contribution to development of theory and practices of the noted question creates ontogenetic approach which allows to probe the sources of psychological defence at the different categories of probed.
Опис
Ключові слова
індивідуальний розвиток, захисні механізми, універсальна проблема адаптації, индивидуальное развитие, защитные механизмы, универсальная проблема адаптации, individual development, nocifensors, universal problem of adaptation
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК