The ideal image of the teacher in the cultural historical and gender-context

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article shows the role of social representati ons of the ideal (the image of the Teacher) in the process of self-improvement of representatives of various sex-age groups. The purpose of the research: to identify qualitative diff erences in the image of the teacher and to predict their impact on the self-improvement of individuals of different sex and age in the cultural-historical context. The hypothesis of this study was the assertion that the teaching sphere, in the modern world, got rid of the former gender diversity of personnel (in the process of education, practically a female audience) and the causes of the occurrence of this phenomenon. As a female sex has become dominant in the field of pedagogy.
У статті з’ясовується, яка роль соціальних уявлень про ідеал (образ Вчителя) в процесі самовдосконалення представників різних статево-вікових груп. Мета дослідження: виявити якісні відмінності образу вчителя та спрогнозувати їх вплив на самовдосконалення особистостей різної статі і віку в культурно- історичному контексті. Гіпотезою даного дослідження стало твердження про те, що викладацька сфера, в сучасному світі, позбулася колишньої гендерної різноманітності кадрів (в процесі освіти переважає жіноча аудиторія) і про причини виникнення даного явища. Як жіноча стать стала домінуючою у сфері педагогіки.
Опис
Ключові слова
ideal of teacher, image, gender, genesis, method of psychological-historical reconstruction, method of introspection, ідеальний вчитель, образ, гендер, генезис, метод психолого-історичної реконструкції, метод інтроспекції
Бібліографічний опис
Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. – 2018.
DOI
ORCID:
УДК