Статті та доповіді (Соціальна робота)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 82
 • Документ
  Коуч-технології в освіті дорослих
  (Бондаренко М. О., 2020) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  Постановка проблеми, її актуальність. Серед чинників, що визначають актуальність проблеми освіти дорослих можна виділити політичну ситуацію в державі й соціально-економічні зміни в ній, стан ринку праці, перетворення в освіті тощо. Починаючи з середини ХХ ст., освіта дорослих стає одним із найважливіших засобів розвитку суспільства і людини. Пріоритетним напрямом є модернізація освіти, спрямована на удосконалення змісту, форм і методів освітньої діяльності як неперервної, що забезпечує формування особистості, здатної до саморозвитку і навчання упродовж всього життя. В Україні навчання впродовж життя поки що не визнано стратегічним напрямом розвитку вітчизняної системи освіти. Проте, одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти дорослих є визнання необхідності і подальше поширення неперервної освіти. Організаційні форми особистісно-професійного розвитку дорослих, технології особистісно-професійного розвитку різних категорій дорослих, зокрема коуч-технології в освіті дорослих сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу особистості.
 • Документ
  Освітній коучинг в системі вищої професійної освіти
  (Бондаренко М. О., 2020) Павлова, Валерія Валеріївна; Тарасова, М. М.; Pavlova, Valeriia V.
  Якість модернізації сучасної вищої освіти багато в чому залежить від характеру протікання інноваційних процесів і визначається особливостями такої інновації, а саме інноваційним потенціалом середовища і педагогічного колективу. Болонський процес визначив важливі принципи розвитку європейської вищої освіти у ХХІ столітті, один із яких — переорієнтація на особистість студента як активного суб’єкта навчально-виховного процесу, перехід від викладання до учіння, самокерованого навчання. Це зумовлює переосмислення парадигми вітчизняної освіти, пошук нових механізмів надання знань і забезпечення їх якості. Водночас постає проблема відповідності зовнішнього забезпечення якості навчання внутрішнім процесам студента, актуалізації навчально-пізнавальної мотивації, пізнанню індивідуальних особливостей і розкриттю його творчого потенціалу. Забезпечити внутрішню стійку мотивацію студента до опанування професійними компетентностями покликаний коучинг як технологія навчання. Коучінг в освіті є темою мало вивченою, навіть за межами нашої країни, тому розвиток цього напряму є надзвичайно актуальним, зважаючи на мету освіти щодо формування нової генерації громадян.
 • Документ
  Освітнє середовище сучасного університету та його роль в становленні майбутнього фахівця
  (Букаєв В. В., 2023) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  Необхідність інноваційного розвитку освітнього процесу сучасного університету зумовлюється тим, що в сучасних умовах відбувається якісний розвиток соціокультурної динаміки суспільства. А відтак, в рамках технологій формування особистості майбутнього фахівця, зважаючи на різні фактори впливу на його особистість, маємо розглядати і вплив освітнього середовища. Тобто майбутньому фахівцеві необхідні не лише знання та можливості набуття практичних умінь у предметній сфері, а й розвиток його здібностей як фахівця, маємо допомогти йому вдосконалити форми як професійного, так і особистісного самовдосконалення в суспільстві. Велика увага при такому підході приділяється розгляду впливу освітнього середовища на особистість майбутнього фахівця.
 • Документ
  Педагогічна взаємодія майбутніх викладачів вищої школи як наукова проблема
  (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023) Павлова, Валерія Валеріївна; Ларюкова, А. В.; Pavlova, Valeriia V.
  Останніми роками Україна приділяє велику увагу підвищенню академічних стандартів і забезпеченню якісної освіти у закладах вищої освіти. Акценти на особистісно-практико-орієнтованому, студенто-центрованому навчанні в організації освітнього процесу, на злободенності проблем оптимізації підготовки здобувачів у закладах вищої освіти диктують певні, модернізовані, критерії професійності викладача ЗВО: інтелектуальна активність, творче мислення, участь у суспільних проектах та ініціативах, соціальна активність, розвинені комунікативні навички, удосконалення цифрових компетентностей, здатність до міжособистісної взаємодії в межах професійного середовища тощо.
 • Документ
  Особливості формування здорового способу життя студентської молоді
  (ДонНУ імені Василя Стуса, 2021) Павлова, Валерія Валеріївна; Пак, О. І.; Pavlova, Valeriia V.
  Актуальність дослідження полягає у тому, що з розвитком нових технологій, інтернету та телебачення відбувається безпосереднє залучення індивідів до інформаційного простору практично із народження, водночас все менше уваги надається саме формуванню здорового способу життя. Сьогодні проблеми загрози здоров’ю розглядається як одна з найважливіших, особливо серед молоді. В Україні формування здорового способу життя молоді стало важливою соціально-економічною та гуманітарною складовою державної політики.
 • Документ
  Дидактичні аспекти застосування проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти
  (2019) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  У статті розглянуто особливості організації та узагальнення досвіду використання проектної технології у процесі професійної підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури. Визначено роль проектної технології під час підготовки педагогічних кадрів. Висвітлюється досвід використання проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти. За допомогою проектної технології магістранти набувають знань і умінь зі спеціальності, підвищують рівень освіченості, ерудиції, вдосконалюють педагогічну майстерність, поповнюють професійні знання, розширюють професійний кругозір. Застосування проектної технології в підготовці магістрів освіти сприяє створенню умов для глибокого й повного засвоєння навчального матеріалу курсу, виробленню вмінь і навичок проектування майбутньої педагогічної діяльності, розвитку гнучкості та критичності мислення, творчих і дослідницьких здібностей, підвищенню комунікативної активності, формуванню здатності до інноваційної діяльності.
 • Документ
  Ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя як педагогічна проблема
  (Гельветика, 2021) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  У статті проаналізовано основні поняття дослідження: здоровий спосіб життя, ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя. Визначено, що здоровий спосіб життя це діяльність людини спрямована на гармонійний фізичний розвиток, на підтримку рівня здоров’я, а також активне довголіття. Розглянуто ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя, воно виникає в процесі пізнавальної та практичної діяльності та регулює стиль поведінки, який проявляється в діяльності, розкриває взаємозв’язок між власними якостями особистості і якостями цінності здорового способу життя та починає збігатися з потребами та інтересами здобувача вищої освіти, впливає на його розвиток, стає обов’язковою умовою його життєдіяльності. Проведено дослідження щодо вивчення ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя. Встановлено, що значна частина опитаних здобувачів вищої освіти позитивно ставляться до здорового способу життя, усвідомлюють його корисність але, за різними причинами, не дотримуються принципів здорового способу життя. Встановлено, що серед завдань ЗВО важливе місце займає виховання у здобувачів вищої освіти ціннісного ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя, яке має бути побудоване на утвердженні ідеалу і норм здорового гармонійного та щасливого життя, через усвідомлення здобувачами вищої освіти особистої відповідальності за своє здоров’я, і здоров’я інших людей. Стрижнем усієї педагогічної роботи у цьому напрямку може бути зміцнення інтересу здобувачів вищої освіти до здорового способу життя, що передбачає появу у здобувачів вищої освіти бажання щоденно вести здоровий спосіб життя та відчуття внутрішньої потреби і стійкої позитивної звички до здорового способу життя.
 • Документ
  Суть та особливості технології змішаного навчання в практиці ЗВО
  (Гельветика, 2023) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  У статті розглянуто сутність та особливості, організацію змішаного навчання в закладах вищої освіти. Відзначено проблему повномасштабної війни, яка обмежила можливість здобувачів вищої освіти фізично відвідувати ЗВО, а також визначено необхідність переоцінки наявних форм та методів організації освітнього процесу в ЗВО. Розглянуто підходи авторів до визначення змішаного навчання. Встановлено, що змішане навчання здобувачів вищої освіти ‒ це інтегроване онлайн‐навчання з традиційним навчанням, що актуалізує позитивні сторони кожного з них, яке є більш активним зі сторони здобувачів вищої освіти, надає їм більше цікавих та пізнавальних можливостей для навчання, для реалізації індивідуальної траєкторії навчання та свідомої мотивації до самостійної роботи. Висвітлюється увага факту, що в Україні змішане навчання здобувачів вищої освіти є відносно новим підходом і прогресивною освітньою технологією з великим потенціалом для використання, що дає змогу поліпшити процес навчання за рахунок ефективного і гнучкого поєднання онлайнових навчальних матеріалів дистанційного курсу з традиційним аудиторним навчанням. Встановлено сутність змішаного навчання в ЗВО, яка полягає в поєднанні дистанційного навчання, навчання в аудиторії та онлайн навчання, при цьому здобувачі вищої освіти періодично відвідують навчальні заняття в аудиторії, отримують завдання для роботи на певних онлайн-платформах або хмарному сервісі, а викладач має чітко розподілити матеріал для самостійного вивчення, для індивідуального заняття, для групової роботи над завданням та контролювати процес, надавати консультації. Розглянуто особливості змішаного навчання в ЗВО, які виявляються в активному використанню технологій, застосуванню та поєднанню різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи, змін у підходах до організації навчання в закладах вищої освіти та в кожній дисципліні, викладачі і здобувачі потребують підготовки щодо застосування цієї технології, здобувачі потребують самодисципліни та мотивації.
 • Документ
  Молодіжна соціальна робота в умовах війни
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Хлівнюк, Тетяна Петрівна; Khlivniuk, Tetiana P.
  У сучасному суспільстві велика увага приділяється ролі молоді у соціальному розвитку. Молодь є ключовим суб’єктом трансформації та інновацій в українському суспільстві та стає ключовим суб’єктом соціального розвитку, але сучасні виклики, такі як безробіття, соціальна вразливість та психологічні труднощі, роблять актуальним розвиток ефективної молодіжної соціальної роботи в Україні. Ситуація в Україні вимагає особливої уваги до молоді, яка стає безпосередньою мішенню військових подій та соціальної турбулентності. Військові події призводять до серйозних проблем психосоціального здоров’я серед молоді, невпевненості у майбутньому що робить актуальними програми соціальної підтримки.
 • Документ
  Міграція українців і її вплив на соціальну політику держави
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Трушевич, Ганна Богданівна; Trushevych, Hanna B.
  Повномасштабна війна росії проти України, розпочата 24 лютого 2022 року, призвела до великого руху міграційних процесів. Серед видів міграції, що виникли з початку 2022 року, можна виділити такі: виїзд українців закордон, внутрішні переміщення осіб та незаконний вивіз українців до росії.
 • Документ
  Соціальна безпека та віртуальний простір: особливості спільного розвитку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Романенко, Світлана Володимирівна; Romanenko, Svitlana V.
  Соціальна безпека та умови її підтримки займали людство з давніх часів, однак саме в останні десятиліття ця категорія набула неймовірної значущості та популярності. Про неї говорять політики, економісти, управлінці всіх рівнів, філософи та ін. Для соціальних працівників стан захищеності громадян, родин, суспільства в цілому, їх життєво важливих інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз має особливе значення, оскільки для них це не тільки важливий інструмент забезпечення громадян і суспільства свободами та правами, але й один з головних компонентів, що стримує зростання кількості потенційних клієнтів соціальних служб.
 • Документ
  Студентська молодь України: ментальні особливості, ідентичність, спосіб життя
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Піщевська, Елеонора Володимирівна; Pishchevska, Eleonora V.
  Тенденції розвитку першої половини ХХI століття стали часом складання нової цивілізаційної ситуації,у який ментальні особливості, ідентичність, спосібжиття студентської молоді України є предметом наукового і соціального інтересу. Це питання у сфері уваги охорони здоров'я, психології, соціології, політології.
 • Документ
  Підготовка майбутніх соціальних працівників до превентивної роботи у галузі протидії торгівлі людьми
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кулава, Катерина Олександрівна; Kulava, Kateryna O.
  Торгівля людьми є серйозною глобальною проблемою, що впливає на мільйони людей у всьому світі. Вона охоплює різні форми, включаючи сексуальну експлуатацію, примусову працю, торгівлю органами та інші. Актуальність теми полягає у зростаючій потребі суспільства у кваліфікованих фахівцях, здатних ефективно протидіяти злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми включаючи навчання та превенцію.
 • Документ
  Емоційна компетентність у подоланні стресових реакцій в умовах воєнних загроз
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кременчуцька, Маргарита Костянтинiвна; Kremenchutska, Margaryta K.
  Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах війни в Україні усі люди піддаються різній дозі стресу. Стресові реакції створюють надзвичайно складний і небезпечний контекст, вони можуть бути дуже різними в інтенсивності і тривалості для різних осіб і спільнот. Важливо надавати підтримку і допомогу тим, хто переживає подібні стресові реакції під час воєнних конфліктів, і забезпечувати доступ до психологічної допомоги для тих, хто її потребує.
 • Документ
  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою: «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах євроінтеграції» за 2023 рік
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Дунаєва, Лариса Миколаївна; Dunaieva, Larysa M.
  Актуальність науково-дослідної теми кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах євроінтеграції» є, безперечно, актуальною в академічному та політичному розумінні. Метою науково-дослідної роботи (НДР) є з’ясування сучасного стану та перспектив розвитку людського капіталу в Україні в умовах євроінтеграції; здійснення аналізу тенденцій, які впливають на формування людського капіталу, динаміку його росту та виявлення засобів його ефективного використання; дослідження різних контекстів проблем формування, розвитку та використання людського капіталу України.
 • Документ
  Соціальні питання у спогадах М. Тетчер і Т. Блера
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Войтович, Олексій Іванович; Voitovych, Oleksii I.
  Актуальність проблеми визначається важливим значенням соціального аспекту розвитку країн, нагальністю такої сфери діяльності, як соціальна робота та унікальним значенням мемуарів у дослідженні соціальних проблем. Політичні погляди М. Тетчер почали формуватись у роки, коли вона студенткою вступила в Асоціацію консервативної партії Оксфордського університету. Післявоєнна дійсність та Лейбористська партія примусили консерваторів включити до свого передвиборчого маніфесту питання державного соціального страхування і створення єдиної Державної служби охорони здоров’я» [4, р. 44]. Тетчер вкрай негативно ставилась до колективізму, який, на її думку, „формував та спотворював британське суспільство» і безроздільно панував у країні до „зими незадоволення» 1979 р. Вона захоплювалась працями Ф.-А. Хайєка, зокрема «Шляхом до рабства». Під її впливом у неї сформувався «образ держави» близький консерваторам – це «обмежений у повноваженнях уряд під владою закону» і, навпаки, чого вони повинні уникнути – «соціалістичної держави, де безроздільно править бюрократія». У 50–60-ті роки Тетчер критично ставилась до надмірних державних видатків.
 • Документ
  Проблеми соціально-психологічного супроводу шкільництва в умовах військового стану
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Варнава, Уляна Володимирівна; Varnava, Uliana V.
  Актуальність теми охоплює ряд критичних аспектів, які вимагають уваги та ретельного аналізу сучасної науки стосовно проблеми супроводу дітей, який містить найголовнішу проблеми сучасності – війни. Закономірно, що військовий стан призвів до зростання тривожності, страху та невизначеності серед учнів, їх батьків та вчителів. Таке середовище може негативно вплинути на здатність учнів зосереджуватися на навчанні та на загальну шкільну атмосферу. Військові дії та їхні наслідки можуть спричинити різні емоційні реакції, включаючи страх, гнів, печаль та відчуття втрати. Це вимагає особливої уваги до емоційного благополуччя учнів, а також надання необхідної психологічної підтримки.
 • Документ
  Підтримка батьків, як головна умова соціального благополуччя дитини в період війни
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чебанова, К. М.; Хлівнюк, Тетяна Петрівна; Khlivniuk, Tetiana P.
  З першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України, українське суспільство зазнало болю і страху. Адже війна – це неабиякий стрес, котрий неодмінно впливає на життя та благополуччя людини. Найбільш уразливими до стресу є саме діти, тому батькам треба бути адаптивними та гнучкими, адже потрібно вміти заспокоїти себе, стабілізувати свій психо–соціальний стан для того, щоб підтримати дитину у такий складний чаС
 • Документ
  Забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Єргієва, Н. О.; Варнава, Уляна Володимирівна; Varnava, Uliana V.
  З початку 2014 року Україна опинилася у стані конфлікту з Росією, яка охопила анексію Криму Росіэю у березні 2014 року. Внаслідок конфлікту подальший розвиток подій призвів до тяжких гуманітарних наслідків, сотень тисяч вимушених переселенців та тисяч загиблих. Виникли серйозні проблеми у всіх сферах життя країни. Не виключенням стала і вся система освіти. Люди які вирішили переїхати в іншу частину країни та продовжувати своє життя, незважаючи на безліч спостережень та душевних переживань, знов стикнулися з травмою минулого на початку 2022 року. А кожна ланка державного устрою намагається продовжити підтримувати функціонування країни на рівні, що забезпечить ефективність у всіх сферах діяльності.
 • Документ
  Правове забезпечення соціальної політики: аналіз Конституції України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Приходько, А. О.; Трушевич, Ганна Богданівна; Trushevych, Hanna B.
  Соціальна політика є однією з найважливіших галузей державної діяльності, оскільки її метою є забезпечення благополуччя і задоволення потреб громадян. Конституція України визначає основні принципи соціальної політики, які повинні бути забезпечені державою.