Статті та доповіді ФПСР, Соціальна робота

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 87
 • Документ
  Сутність та структура інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
  (Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2023) Нагорна, Наталія Володимирівна; Ткачук, С. І.; Nahorna, Nataliia V.
  Актуальність дослідження визначається сучасною трансформацією суспільства під впливом широкого використання інформаційних технологій та набуття нової інформації, змін форматів інформації. Перехід комунікативних та інформаційних процесів на нові формати, обсяги та швидкості отримання, передавання, доступу, опрацювання та зберігання інформації. Все це в певній мірі сприяло появі нових засобів масової комунікації, соціальних мереж та соціальних медіа.
 • Документ
  Культура професійного спілкування сучасного фахівця в сфері освіти: соціально-психологічний аспект
  (Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2023) Нагорна, Наталія Володимирівна; Фокша, Олена Михайлівна; Nahorna, Nataliia V.; Foksha, Olena M.
  Запит суспільства на реформування освітніх процесів стосується не лише змін організаційно-функціональних структур, спрощення адміністративних процедур та оптимізації надання освітніх послуг, а саме результативність і швидкість отримання послуги та власний психологічний комфорт є очікуванням успішності реформ для суспільства. Сучасні процеси модернізації освіти в Україні актуалізують потребу в дослідженні психологічних аспектів професійної діяльності фахівців. Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та аналізу змісту та соціально-психологічних особливостей культури професійного спілкування сучасного фахівця в сфері освіти. Проаналізовано проблему культури спілкування. Розкрито зміст культури професійного спілкування сучасного фахівця в сфері освіти. Розглянуто культуру професійного спілкування менеджерів освіти у широкому значенні з точки зору діяльнісного, дидактичного та компетентнісного підходів. Схарактеризовано психологічні особливості особистості в діловому спілкуванні такфі як психіку особистості, темперамент, характер, емоції та вольові якості партнерів у діловому спілкуванні. На основі інтеграції підходів культуру професійного спілкування фахівців в сфері освіти як інваріант професійної психологічної культури у вузькому розумінні поняття ми визначили як комплексне динамічне психологічне утворення фахівця в сфері освіти, що детермінує здатність до ефективного професійного спілкування як умови професійної самореалізації при збереженні внутрішнього психологічного комфорту фахівцяв сфері освіти. Доведено, що культура професійного спілкування фахівців в сфері освіти являє собою цілісну, сутнісну інтегральну характеристику особистості сучасного фахівця, яка є умовою ефективного професійного спілкування й одним із завдань професійного самовдосконалення.
 • Документ
  Роль мотивації здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки
  (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2024) Нагорна, Наталія Володимирівна; Марчук, Ірина Петрівна; Nahorna, Nataliia V.; Marchuk, Iryna
  В статті проаналізовано роль мотивації здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки; сучасні зарубіжні теорії мотивації; підходи науковців до аналізу розвитку внутрішньої мотивації, феномени розвитку внутрішньої мотивації; соціально-психологічна теорія з мотивації під час освітнього процесу. Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні і аналізу мотивації здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки. Розкрито поняття мотивація, виявлено порівняльна характеристика внутрішної та зовнішньої мотивації. Виявлено чинники зниження рівня внутрішньої мотивації За аналізом теоретичних джерел доведено, що мотивація до навчання розглядається, по-перше, як передумова й умова навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності. Охарактеризовано первинну мотивацію у відчутті власної ефективності, у переживанні себе джерелом навколишніх змін. Доведено, що всі зовнішні вимоги до поведінки знижують відчуття самодетермінації. Виявивлено три рівні розвитку внутрішньої мотивації: ситуативний, ситуативно-ціннісний та суб’єктно-ціннісний. Рекомендовано шдяхи підвищення мотивації здобувачів вищої освіти під час професійної підготовки, такі як: педагогічна майстерність викладача і його ставлення до здобувачів як до соціально зрілих особистостей може сформувати стійкий інтерес до предмету і створити умови для формування мотивації; застосування навчальних технологій, які сприяють розвитку навичок самостійного мислення, вміння викладати свої думки в письмовій та усній формі, оволодіння методологією творчого підходу до вирішення завдань. В умовах інтенсивного розвитку інноваційних процесів у всіх сферах життя нашої країни зростає роль освіти, інтелектуальної праці. У зв'язку з цим в останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових технологій в процесі професійної підготовки; особливу роль у формуванні мотивації грають новизна одержуваної інформації.
 • Документ
  Академічний контекст та крос-культурна комунікація: аудіовідеоматеріали сайту VideoEle (початковий рівень навчання іспанської мови як іноземної)
  (Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2024) Іванова, Наталія Георгіївна; Марчук, Ірина Петрівна; Нагорна, Наталія Володимирівна; Ivanova, Nataliia H.; Marchuk, Iryna P.; Nahorna, Nataliia V.
  У статті презентовано один з найпомітніших освітніх ресурсів, спрямованих на навчання іспанської мови як іноземної, сайту VideoEle, який організований за чотирма мовними рівнями, від А1 до В2 за сучасними Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Вказаний сайт пропонує структуровані навчальні одиниці, які містять короткі відеоролики власного виробництва та співвідносні дидактичні вправи. Ресурс VideoEle розглядається як аудіовідеооснова для подальшого автономного та аудиторного навчання. Мета статті – аналіз та комплексний дидактичний опис аудіовідеоматеріалів початкового рівня (Nivel A1) сайту VideoEle, потенціалу їхнього використання в академічному контексті навчання іспанської мови як іноземної з ціллю покращення ефективності крос-культурної комунікації. Проаналізовано історію створення сайту, окреслено його структурну організацію. Розглянуто дидактичні дослідження зарубіжних та вітчизняних іспаністів, присвячені використанню аудіовідеоматеріалів (далі – АВМ) сайту VideoEle під час навчання іспанської мови як іноземної. Здійснено загальну дидактичну характеристику АВМ з урахуванням їхньої педагогічної цілеспрямованості, відповідності мовним та мовленнєвим літературним академічним нормам іспанської мови, умовної автентичності, адаптованості до аудиторної роботи та до веб-простору заохочення до автономного персоналізованого навчання, флексибільності, актуальності, наявності навчального матеріалу, чіткої структурованості, симпліфікативності, послідовності у поясненні, зразковості (взірцевості), доступності й посильності, тематичності, ситуативності, контекстуалізації, різноманітності, інтерактивності, атрактивності, інформативної та практичної цінності, комунікативної спрямованості, культурологічної орієнтованості, направленості на соціокультурну сенсибілізацію, оптимальної лексичної насиченості, естетичності відеооформлення, якості аудіосупроводження, гармонійності аудіовізуального сприйняття, за типологією та з психологічної точки зору. Сформульовано перспективи подальших досліджень АВМ зазначеного сайту (лінгводидактичний аналіз, розробка практикоорієнтованого методичного забезпечення, створення типології тощо).
 • Документ
  Міждисциплінарна інтеграція у процесі викладання гуманітарних дисциплін в закладах вищої освіти
  (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2024) Марчук, Ірина; Нагорна, Наталія Володимирівна; Іванова, Наталія; Marchuk, Iryna; Nahorna, Nataliia V.; Ivanova, Nataliia
  У статті висвітлено результати дослідження з вивчення проблеми актуальності міждисциплінарної інтеграції у процесі викладання гуманітарних дисциплін в закладах вищої освіти. Міждисциплінарна інтеграція виступає потужним засобом для реалізації стратегічної мети професійно орієнтованої підготовки – формування особистості як сучасного професіонала. Засвідчено ефективність зазначеного підходу. Дефіновано ключові складники інтегративного підходу до навчання майбутніх фахівців, а саме: дидактично-методичний, результативно-діяльнісний, змістовний. Окреслено принципи вказаного підходу та визначено шляхи його практичної реалізації. Констатовано взаємозвʼязок між базовими і прикладними знаннями, а також сформудьовано критерії для вибору оптимального співвідношення між спеціальними та гуманітарними дисциплінами.
 • Документ
  Коуч-технології в освіті дорослих
  (Бондаренко М. О., 2020) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  Постановка проблеми, її актуальність. Серед чинників, що визначають актуальність проблеми освіти дорослих можна виділити політичну ситуацію в державі й соціально-економічні зміни в ній, стан ринку праці, перетворення в освіті тощо. Починаючи з середини ХХ ст., освіта дорослих стає одним із найважливіших засобів розвитку суспільства і людини. Пріоритетним напрямом є модернізація освіти, спрямована на удосконалення змісту, форм і методів освітньої діяльності як неперервної, що забезпечує формування особистості, здатної до саморозвитку і навчання упродовж всього життя. В Україні навчання впродовж життя поки що не визнано стратегічним напрямом розвитку вітчизняної системи освіти. Проте, одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти дорослих є визнання необхідності і подальше поширення неперервної освіти. Організаційні форми особистісно-професійного розвитку дорослих, технології особистісно-професійного розвитку різних категорій дорослих, зокрема коуч-технології в освіті дорослих сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу особистості.
 • Документ
  Освітній коучинг в системі вищої професійної освіти
  (Бондаренко М. О., 2020) Павлова, Валерія Валеріївна; Тарасова, М. М.; Pavlova, Valeriia V.
  Якість модернізації сучасної вищої освіти багато в чому залежить від характеру протікання інноваційних процесів і визначається особливостями такої інновації, а саме інноваційним потенціалом середовища і педагогічного колективу. Болонський процес визначив важливі принципи розвитку європейської вищої освіти у ХХІ столітті, один із яких — переорієнтація на особистість студента як активного суб’єкта навчально-виховного процесу, перехід від викладання до учіння, самокерованого навчання. Це зумовлює переосмислення парадигми вітчизняної освіти, пошук нових механізмів надання знань і забезпечення їх якості. Водночас постає проблема відповідності зовнішнього забезпечення якості навчання внутрішнім процесам студента, актуалізації навчально-пізнавальної мотивації, пізнанню індивідуальних особливостей і розкриттю його творчого потенціалу. Забезпечити внутрішню стійку мотивацію студента до опанування професійними компетентностями покликаний коучинг як технологія навчання. Коучінг в освіті є темою мало вивченою, навіть за межами нашої країни, тому розвиток цього напряму є надзвичайно актуальним, зважаючи на мету освіти щодо формування нової генерації громадян.
 • Документ
  Освітнє середовище сучасного університету та його роль в становленні майбутнього фахівця
  (Букаєв В. В., 2023) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  Необхідність інноваційного розвитку освітнього процесу сучасного університету зумовлюється тим, що в сучасних умовах відбувається якісний розвиток соціокультурної динаміки суспільства. А відтак, в рамках технологій формування особистості майбутнього фахівця, зважаючи на різні фактори впливу на його особистість, маємо розглядати і вплив освітнього середовища. Тобто майбутньому фахівцеві необхідні не лише знання та можливості набуття практичних умінь у предметній сфері, а й розвиток його здібностей як фахівця, маємо допомогти йому вдосконалити форми як професійного, так і особистісного самовдосконалення в суспільстві. Велика увага при такому підході приділяється розгляду впливу освітнього середовища на особистість майбутнього фахівця.
 • Документ
  Педагогічна взаємодія майбутніх викладачів вищої школи як наукова проблема
  (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023) Павлова, Валерія Валеріївна; Ларюкова, А. В.; Pavlova, Valeriia V.
  Останніми роками Україна приділяє велику увагу підвищенню академічних стандартів і забезпеченню якісної освіти у закладах вищої освіти. Акценти на особистісно-практико-орієнтованому, студенто-центрованому навчанні в організації освітнього процесу, на злободенності проблем оптимізації підготовки здобувачів у закладах вищої освіти диктують певні, модернізовані, критерії професійності викладача ЗВО: інтелектуальна активність, творче мислення, участь у суспільних проектах та ініціативах, соціальна активність, розвинені комунікативні навички, удосконалення цифрових компетентностей, здатність до міжособистісної взаємодії в межах професійного середовища тощо.
 • Документ
  Особливості формування здорового способу життя студентської молоді
  (ДонНУ імені Василя Стуса, 2021) Павлова, Валерія Валеріївна; Пак, О. І.; Pavlova, Valeriia V.
  Актуальність дослідження полягає у тому, що з розвитком нових технологій, інтернету та телебачення відбувається безпосереднє залучення індивідів до інформаційного простору практично із народження, водночас все менше уваги надається саме формуванню здорового способу життя. Сьогодні проблеми загрози здоров’ю розглядається як одна з найважливіших, особливо серед молоді. В Україні формування здорового способу життя молоді стало важливою соціально-економічною та гуманітарною складовою державної політики.
 • Документ
  Дидактичні аспекти застосування проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти
  (2019) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  У статті розглянуто особливості організації та узагальнення досвіду використання проектної технології у процесі професійної підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури. Визначено роль проектної технології під час підготовки педагогічних кадрів. Висвітлюється досвід використання проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти. За допомогою проектної технології магістранти набувають знань і умінь зі спеціальності, підвищують рівень освіченості, ерудиції, вдосконалюють педагогічну майстерність, поповнюють професійні знання, розширюють професійний кругозір. Застосування проектної технології в підготовці магістрів освіти сприяє створенню умов для глибокого й повного засвоєння навчального матеріалу курсу, виробленню вмінь і навичок проектування майбутньої педагогічної діяльності, розвитку гнучкості та критичності мислення, творчих і дослідницьких здібностей, підвищенню комунікативної активності, формуванню здатності до інноваційної діяльності.
 • Документ
  Ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя як педагогічна проблема
  (Гельветика, 2021) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  У статті проаналізовано основні поняття дослідження: здоровий спосіб життя, ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя. Визначено, що здоровий спосіб життя це діяльність людини спрямована на гармонійний фізичний розвиток, на підтримку рівня здоров’я, а також активне довголіття. Розглянуто ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя, воно виникає в процесі пізнавальної та практичної діяльності та регулює стиль поведінки, який проявляється в діяльності, розкриває взаємозв’язок між власними якостями особистості і якостями цінності здорового способу життя та починає збігатися з потребами та інтересами здобувача вищої освіти, впливає на його розвиток, стає обов’язковою умовою його життєдіяльності. Проведено дослідження щодо вивчення ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя. Встановлено, що значна частина опитаних здобувачів вищої освіти позитивно ставляться до здорового способу життя, усвідомлюють його корисність але, за різними причинами, не дотримуються принципів здорового способу життя. Встановлено, що серед завдань ЗВО важливе місце займає виховання у здобувачів вищої освіти ціннісного ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя, яке має бути побудоване на утвердженні ідеалу і норм здорового гармонійного та щасливого життя, через усвідомлення здобувачами вищої освіти особистої відповідальності за своє здоров’я, і здоров’я інших людей. Стрижнем усієї педагогічної роботи у цьому напрямку може бути зміцнення інтересу здобувачів вищої освіти до здорового способу життя, що передбачає появу у здобувачів вищої освіти бажання щоденно вести здоровий спосіб життя та відчуття внутрішньої потреби і стійкої позитивної звички до здорового способу життя.
 • Документ
  Суть та особливості технології змішаного навчання в практиці ЗВО
  (Гельветика, 2023) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  У статті розглянуто сутність та особливості, організацію змішаного навчання в закладах вищої освіти. Відзначено проблему повномасштабної війни, яка обмежила можливість здобувачів вищої освіти фізично відвідувати ЗВО, а також визначено необхідність переоцінки наявних форм та методів організації освітнього процесу в ЗВО. Розглянуто підходи авторів до визначення змішаного навчання. Встановлено, що змішане навчання здобувачів вищої освіти ‒ це інтегроване онлайн‐навчання з традиційним навчанням, що актуалізує позитивні сторони кожного з них, яке є більш активним зі сторони здобувачів вищої освіти, надає їм більше цікавих та пізнавальних можливостей для навчання, для реалізації індивідуальної траєкторії навчання та свідомої мотивації до самостійної роботи. Висвітлюється увага факту, що в Україні змішане навчання здобувачів вищої освіти є відносно новим підходом і прогресивною освітньою технологією з великим потенціалом для використання, що дає змогу поліпшити процес навчання за рахунок ефективного і гнучкого поєднання онлайнових навчальних матеріалів дистанційного курсу з традиційним аудиторним навчанням. Встановлено сутність змішаного навчання в ЗВО, яка полягає в поєднанні дистанційного навчання, навчання в аудиторії та онлайн навчання, при цьому здобувачі вищої освіти періодично відвідують навчальні заняття в аудиторії, отримують завдання для роботи на певних онлайн-платформах або хмарному сервісі, а викладач має чітко розподілити матеріал для самостійного вивчення, для індивідуального заняття, для групової роботи над завданням та контролювати процес, надавати консультації. Розглянуто особливості змішаного навчання в ЗВО, які виявляються в активному використанню технологій, застосуванню та поєднанню різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи, змін у підходах до організації навчання в закладах вищої освіти та в кожній дисципліні, викладачі і здобувачі потребують підготовки щодо застосування цієї технології, здобувачі потребують самодисципліни та мотивації.
 • Документ
  Молодіжна соціальна робота в умовах війни
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Хлівнюк, Тетяна Петрівна; Khlivniuk, Tetiana P.
  У сучасному суспільстві велика увага приділяється ролі молоді у соціальному розвитку. Молодь є ключовим суб’єктом трансформації та інновацій в українському суспільстві та стає ключовим суб’єктом соціального розвитку, але сучасні виклики, такі як безробіття, соціальна вразливість та психологічні труднощі, роблять актуальним розвиток ефективної молодіжної соціальної роботи в Україні. Ситуація в Україні вимагає особливої уваги до молоді, яка стає безпосередньою мішенню військових подій та соціальної турбулентності. Військові події призводять до серйозних проблем психосоціального здоров’я серед молоді, невпевненості у майбутньому що робить актуальними програми соціальної підтримки.
 • Документ
  Міграція українців і її вплив на соціальну політику держави
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Трушевич, Ганна Богданівна; Trushevych, Hanna B.
  Повномасштабна війна росії проти України, розпочата 24 лютого 2022 року, призвела до великого руху міграційних процесів. Серед видів міграції, що виникли з початку 2022 року, можна виділити такі: виїзд українців закордон, внутрішні переміщення осіб та незаконний вивіз українців до росії.
 • Документ
  Соціальна безпека та віртуальний простір: особливості спільного розвитку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Романенко, Світлана Володимирівна; Romanenko, Svitlana V.
  Соціальна безпека та умови її підтримки займали людство з давніх часів, однак саме в останні десятиліття ця категорія набула неймовірної значущості та популярності. Про неї говорять політики, економісти, управлінці всіх рівнів, філософи та ін. Для соціальних працівників стан захищеності громадян, родин, суспільства в цілому, їх життєво важливих інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз має особливе значення, оскільки для них це не тільки важливий інструмент забезпечення громадян і суспільства свободами та правами, але й один з головних компонентів, що стримує зростання кількості потенційних клієнтів соціальних служб.
 • Документ
  Студентська молодь України: ментальні особливості, ідентичність, спосіб життя
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Піщевська, Елеонора Володимирівна; Pishchevska, Eleonora V.
  Тенденції розвитку першої половини ХХI століття стали часом складання нової цивілізаційної ситуації,у який ментальні особливості, ідентичність, спосібжиття студентської молоді України є предметом наукового і соціального інтересу. Це питання у сфері уваги охорони здоров'я, психології, соціології, політології.
 • Документ
  Підготовка майбутніх соціальних працівників до превентивної роботи у галузі протидії торгівлі людьми
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кулава, Катерина Олександрівна; Kulava, Kateryna O.
  Торгівля людьми є серйозною глобальною проблемою, що впливає на мільйони людей у всьому світі. Вона охоплює різні форми, включаючи сексуальну експлуатацію, примусову працю, торгівлю органами та інші. Актуальність теми полягає у зростаючій потребі суспільства у кваліфікованих фахівцях, здатних ефективно протидіяти злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми включаючи навчання та превенцію.
 • Документ
  Емоційна компетентність у подоланні стресових реакцій в умовах воєнних загроз
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кременчуцька, Маргарита Костянтинiвна; Kremenchutska, Margaryta K.
  Актуальність теми обумовлена тим, що в умовах війни в Україні усі люди піддаються різній дозі стресу. Стресові реакції створюють надзвичайно складний і небезпечний контекст, вони можуть бути дуже різними в інтенсивності і тривалості для різних осіб і спільнот. Важливо надавати підтримку і допомогу тим, хто переживає подібні стресові реакції під час воєнних конфліктів, і забезпечувати доступ до психологічної допомоги для тих, хто її потребує.
 • Документ
  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою: «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах євроінтеграції» за 2023 рік
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Дунаєва, Лариса Миколаївна; Dunaieva, Larysa M.
  Актуальність науково-дослідної теми кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах євроінтеграції» є, безперечно, актуальною в академічному та політичному розумінні. Метою науково-дослідної роботи (НДР) є з’ясування сучасного стану та перспектив розвитку людського капіталу в Україні в умовах євроінтеграції; здійснення аналізу тенденцій, які впливають на формування людського капіталу, динаміку його росту та виявлення засобів його ефективного використання; дослідження різних контекстів проблем формування, розвитку та використання людського капіталу України.