Словообразовательный тип "языковой игры" в медиатекстах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассматриваются семантические и прагматические характеристики окказионализ- мов — результата действия феномена "языковой игры", наиболее ярко проявляющего себя в со- временных медиатекстах.
Semantic and pragmatic characteristics of the occasionalisms as a result of "play on words" phenomenon, showing itself in the contemporary mass-media texts were analysed in the article.
У статті розглянуто семантичні та прагматичні характеристики оказіоналізмів, що виникли внаслідок дії феномена "мовної гри", який найяскравіше виявляє себе в сучасних медіатекстах
Опис
Ключові слова
неузуальное словообразование, окказионализмы, медиатекст, семантическое и прагматическое значение, occasionalisms, mass-media text, pragmatic meaning, неузуальне словотворення, оказіоналізми, медіатекст, семантичне та прагматичне значення
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання