Категорія простору в контексті української фразеології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті з’ясовано сенс категорії простору як однієї з центральних категорій буття й прослідковано репрезентацію ключових лексем простір, місце в українській фразеології, встановлено їх семантичне навантаження у складі українських фразеологізмів. Простір в українській фразеології тісно пов’язаний з місцем, яке займає об’єкт у реальній дійсності, а також з місцем у соціальному та ментальному просторі.
В статье определено значение категории пространства как одной из центральных категорий бытия и прослежена репрезентация ключевых лексем простір „пространство”, місце „место” в украинской фразеологии, определена их семантическая нагрузка в составе украинских фразеологизмов. Пространство в украинской фразеологии тесно связано с местом, которое занимает объект в реальной действительности, а также с местом в социальном и ментальном пространстве.
The subject of this research is representation of the category of space in the Ukrainian phraseology. The purpose is to determine the meaning of the category of space as one of the central categories of being and to trace the representation of the key lexical items space, place in the Ukrainian phraseological units. Methodology: descriptive methods, the method of the component analysis are used in the article to reach the goal. Finding: the lexical item space is present in a big number of the Ukrainian phraseological units. The category of space in the Ukrainian phraseology is defined by the completeness of subjects and is closely connected with the place that this object occupies in the real, social or mental space. Practical value: the results can be used for teaching the Ukrainian phraseology, as well as for compiling a Ukrainian phraseological dictionary. Results: A significant amount of the phraseological units that contain the component place, can be combined in semantical groups, in which this lexical unit implements typical semes (social status; position of the object in the same place; with what has left / has not left after the destruction of this object; with constancy, peace, balance; with a weak, backward part of the particular object, with previous secure object position and so on).
Опис
Ключові слова
лексема, фразеологічна одиниця, лексичне значення, фразеологічне значення, фразеологическая единица, лексическое значение, фразеологическое значение, lexical units, phraseological units, lexical meaning, phraseological meaning
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК