Регіональні особливості сучасного націоналізму в посткомуністичних країнах Європи: фрагментація vs. глобалізація

Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розкриваються особливості проявів націоналізму на сучасному етапі посткомуністичного транзиту країн Європи. Автор наголошує на тому,що процеси євроінтеграції не стали на заваді зміцненню націоналістичних партій,а навпаки, націоналістична хвиля в регіоні наростає. Причинами цього явища є традиційні ціннісні орієнтації, невирішені економічні та демограф ічні проблеми,криза довіри до регіональних політичних еліт.
В статье раскрываются особенности проявлений национализма на современном этапе посткоммунистического транзита стран Европы. Автор делает акцент на том,что процессы евроинтеграции не помешали укреплению националистических партий,а напротив, националистическая волна в регионе нарастает. Причины этого явления -традиционные ценностные ориентации, нерешенные экономические и демографические проблемы, кризис доверия к региональным политическим элитам.
The article exposes peculiarities of nationalism at the modern period of post-communist transition of the European countries.The author emphasizes that processes of Euro-integration have not prevented strengthening of nationalistic parties,moreover,nationalistic waves in the region are growing.Causes of this phenomenon are traditional value orientations,undecided economic and demographical problems,crises of trust to regional political elites.
Опис
Ключові слова
посткомуністична Європа, націоналізм, євроінтеграція, посткоммунистическая Европа, национализм, евроинтеграция, post-communist Europe, nationalism, Euro-integration
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК