Лінгвопрагматичні аспекти дослідження політичної комунікації в українському мовознавстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто основні наукові підходи до аналізу політичного дискурсу в сучасній українській лінгвістиці. Визначено комунікативний, дискурсивний і лінгвопрагматичний підходи як пріоритетні для дослідження політичної комунікації. Обґрунтовано доцільність комунікативно зорієнтованих наукових розвідок для аналізу мовних одиниць, що функціонують у політичній комунікації. Простежено основні напрями мовознавчих досліджень у сучасному українському мовознавстві, пов’язані з вивченням політичного дискурсу.
В статье рассмотрены научные подходы к изучению политического дискурса в современной украинской лингвистике. Выделены коммуникативный, дискурсивный и лингвопрагматический подходы как приоритетные для исследования политической коммуникации. Обоснована целесообразность коммуникативно нацеленных научных исследований анализа языковых единиц, функционирующих в политической коммуникации. Прослежены основные направления языковедческих исследований в современном украинском языкознании, связанные с изучением политического дискурса.
The article is devoted to outlining the basic scientific approaches to the study of political discourse in modern Ukrainian linguistics. Defined communicative, and discursive approaches lingual pragmatic as a priority for political communication research. Expediency communicatively oriented scientific studies for the analysis of language units that operate in political communication. It traces the main directions of linguistic research in modern Ukrainian linguistics related to the study of political discourse.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, політична комунікація, методологія дослідження, комунікативно-дискурсивний підхід, лінгвопрагматика, политический дискурс, политическая коммуникация, методология исследования, коммуникативно-дискурсивный подход, лингвопрагматика, political discourse, political communication, research methodology, communicative and discursive approach, lingual pragmatic
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК