Kinetics of dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Discovery of P. aeruginosa ATCC15692 dirhamnolipids biosynthesis and rham- nosyltransferase 2 activity in the presence of Pseudomonas aeruginosa exogenous quorum sensing signal molecule 2-heptyl-3-hydroxy-4-quinolon (PQS). Methods. Pseudomonas aeruginosa ATCC 15692 were cultured in the Giss medium with 2% glucose at 37 °Сfor 24 h. All the discoveries were performed in «planctonbiofilm» system with using of the «Nunclon» 48-well plates. Dirhamnolipids separation conducted by TLC methods onAlugram Sil G/UV254 'TLCplates. Dirhamnolipids were eluted separately and its content was determined by the orcinol test. Rhamnosyltransferase 2 (RhlC) activity was analysed in P. aeruginosa cell extracts using a rhamnosyltransferase assay specific for the addition of Lrhamnose to monorhamnolipid. 2-heptyl-3-hydroxy-4- quinolon synthesized in ONU Biotechnological scientific-educational center. Results. The synthesis of dirhamnolipids in control culture is activatedfrom the early stationary phase and the content of the biosurfactants is increasedfivefold up 10 to 24 hour - up 0.83 to 4.3 mg/ml. Addition of increasing concentrations of PQS did not affect the growth of P. aeruginosa but increased dirhamnolipids content. After 10 h of growth, there were approximately 4.6 times more biosurfactant in the cultures supplemented with PQS compared with the control. After 24 hours its level in culture medium was 20.68 mg/ml in the presence of 80 μM PQS and 4.3 mg/ml in the absence of PQS. The additions of PQS at the time of inoculation are sufficient to induce RhlC activity during the transition to stationary phase. So, after eight hours in the presence of 40, 60 or 80 μMPQS rhamnosyltransferase 2 activity was higher at 40%, 75% and 93%, respectively. After 24 hours this enzymatic activity was 1.6, 1.8 and 2.1 times higher as compared with the control.
Мета: дослідження біосинтезу дірамноліпідіе P. aeruginosa ATCC 15692 та активності рамнозілтрансферази 2 за присутності екзогенної сигнальної молекули - 2-гептил-3-гідроксі-4-хінолону (PQS). Методи. Pseudomonas aeruginosa ATCC 15692 культивували у середовищі Псса с 2% глюкози при 37°С 24 год. Дослідження проводили в системі планктон-біоплівка у 48-лункових планшетах «Nunclon». Виділення дірамноліпідіе проводили за використання ТШХ на пластинах Alugram Sil G/UV 254. Дірамноліпіди елюювали з пластин 1 визначали їх кількісний вміст за допомоги орцинового тесту. Активність рамнозілтрансферази 2 (RhlC) аналізували у безклітинному екстракті за реакцією приєднання L-рамнози до монорамноліпіду. 2-гептил-3-гідроксі-4- хінолон був синтезований у Біотехнологічному науково-навчальному центрі ОНУ імені І.І. Мечникова. Результати. Синтез дірамноліпідіе активується в контрольній культурі в ранню стаціонарну фазу і вміст дірамноліпідіе підвищується п’ятикратно між 10 і 24 годинами - з 0,83 до 4,3 мг/мл. Внесення зростаючих концентрацій PQS не впливало на ріст P. aeruginosa, але підвищувало вміст дірамноліпідіе. Через 10 годин він перевищував рівень контролю приблизно у 4,6рази. Через 24 години вміст біосурфактанту в присутності 80 мкМ PQS становив 20,68 мг/ мл проти 4,3 мг/мл за відсутності PQS. Внесення PQS одночасно з інокуляцією суттєво індукувало активність RhlC у порівнянні з контролем. Так, через вісім годин за присутності 40, 60 або 80мкМPQS активність рамнозілтрансферази 2 була вище на 40%, 75% і 93%, відповідно. Через 24 години ферментативна активність перевищувала контроль у 1,6, 1,8 та 2,1рази, відповідно.
Цель: изучение биосинтеза дирамнолипидов P. aeruginosa ATCC 15692 и активности рамнозилтрансферазы 2 в присутствии экзогенной сигнальной молекулы -2-гептил-3-гидрокси-4-хинолона (PQS). Методы. Pseudomonas aeruginosa ATCC 15692 культивировали в среде Гисса с 2% глюкозы при 37 °С 24 часа. Исследования проводили в системе планктон-биоплёнка в 48-луночных планшетах «Nunclon». Выделение дирамнолипидов осуществляли с помощью ТСХна пластинах Alugram Sil G/UV254. Дирамнолипиды элюировали с пластин и определяли их количественное содержание с помощью орцинового теста. Активностьрамнозилтрансферазы 2 (RhlC) анализировали в бесклеточном экстракте по реакции присоединения L-рамнозы кмонорамнолипиду. 2-гептил-3-гидрокси-4-хинолон был синтезированв Биотехнологическом научно-учебном центре ОНУ имени И.И. Мечникова. Результаты. Синтез дирамнолипидов активируется в контрольной культуре в раннюю стационарную фазу и содержание дирамнолипидов повышается пятикратно между 10 и 24 часами -с 0,83 до 4,3 мг/мл. Внесение увеличивающихся концентраций PQS не влияло на рост P. aeruginosa, но повышало содержание дирамнолипидов. Через 10 часов оно превышало уровень контроля примерно в 4,6 раза. Через 24 часа содержание биосурфактанта в присутствии 80 мкМ PQS составляло 20,68 мг/мл против 4,3 мг/мл в отсутствии PQS. Внесение PQS одновременно с инокуляцией существенно индуцировало активность RhlC по сравнению с контролем. Так, через восемь часов в присутствии 40, 60 или 80 мкМ PQS активность рамнозилтрансферазы 2 была выше на 40%, 75% и 93%, соответственно. Через 24 часа ферментативная активность превышала контроль в 1,6, 1,8и2,1раза, соответственно.
Опис
Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса
Ключові слова
Pseudomonas aeruginosa, dirhamnolids, PQS, rhamnosyltransferase 2, дірамноліпіди, рамнозілтрансфераза 2, дирамнолипиды, рамнозилтрансфераза 2
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК