Параболічна структура євангельських притч

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу особливої параболічної структури євангельських притч. Йдеться не лише про власне літературознавче розуміння параболи як стилістичного прийому, за допомогою якого здійснюється інакомовне висловлювання, але й про математичний графік – вигнуту криву, розділену в точці перетину на дві симетричні гілки. В структурі євангельської притчі ці гілки можуть бути представлені як реально-фактографічний та символіко-інтерпретаційний плани, між якими відбувається пряма семантична залежність. Усі наративні ситуації, що складають реальний план притчі і представлені правою гілкою параболи, мають бути в тій самій послідовності інтерпретовані для вибудовування симетричної лівої гілки. У статті параболічна структура двох симетричних планів продемонстрована на прикладі двох добре впізнаваних у культурі євангельських притч: Притчі про блудного сина [Лук. 15, 11–32] та Притчі про десять дів [Матф. 15, 1–11]. Вочевидь, подібний спосіб інтерпретаційного прочитання євангельських притч може кваліфікуватися як повноцінна герменевтична техніка аналізу й інших біблійних творів.
The article is devoted to the analysis of the special parabolic structure of the evangelical parables. It is not only about the actual literary understanding of the parabola as a stylistic device, with the help of which foreign language expression is carried out, but also about a mathematical graph – a curved curve, divided at the point of intersection into two symmetrical branches. In the structure of the evangelical parable, these branches can be represented as real-factographic and symbolic-interpretive plans, between which there is a direct semantic dependence. All narrative situations that make up the real plan of the parable and are represented by the right branch of the parabola must be interpreted in the same sequence to build a symmetrical left branch. In the article, the parabolic structure of two symmetrical plans is demonstrated on the example of two gospel parables well-known in culture: The Parable of the Prodigal Son [Luk. 15, 11–32] and Proverbs about ten virgins [Matt. 15, 1–11]. Obviously, a similar way of interpretive reading of the Gospel parables can be qualified as a fullfledged hermeneutic technique of analysis of other biblical works.
Опис
Ключові слова
Євангеліє, притча, парабола, герменевтика, структура, Gospel, parable, hermeneutics, structure
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК