Методология исследования судебной практики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
Определяются основные методы исследования судебной практики. Анализируются классические и новые методологические подходы к пониманию сущности судебной практики, анализу ее содержания и определения форм судебной практики.
В статті йдеться про поєднання світоглядних позицій, методологічних принципів, класичних і новітніх методів дослідження судової практики які являють собою основні способи пізнання її суті, змісту та форм існування, як ланки яка поєднує сферу правотворчості та правозастосування. Лише поєднання класичних та новітніх методик дослідження дозволяє об’єктивно, гармонічно та глибоко дослідити суттєві та змістовні характеристики судової практики.
This article is devoted to unification of ideological position, methodological principles, classical and modern methods of research of judicial practice. They are the main methods of perception of their essence, content and form of being as a link to unify lawmaking and law enforcement. Only the unification of classical and modern methods of research allow to investigate considerable and content features of judicial practice unbiased and deeply.
Опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: Науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса
Ключові слова
метод исследования, методология, судебная практика, метод дослідження, методологія, судова практика, methods of research, methodology, judicial practice
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК