PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY OF DIATOMIC MOLECULES: OPTIMIZED GREEN’S FUNCTIONS AND DENSITY FUNCTIONAL APPROACH

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
We present the optimized version of the hybrid combined density functional theory (DFT) and the Green’s-functions (GF) approach to quantitative treating the diatomic photoelectron spectra. The Fermi-liquid quasiparticle version of the density functional theory is used. The density of states, which describe the vibrational structure in photoelectron spectra, is defined with the use of combined DFT-GF approach and is well approximated by using only the first order coupling constants in the optimized one-quasiparticle approximation. Using the combined DFT-GF approach leads to significant simplification of the calculation and increasing an accuracy of theoretical prediction.
Ми представляємо оптимізовану версію гібридної комбінованої теорії функціоналу гус- тини (DFT) і методу функцій Грина (ГФ) для кількісного опису фотоелектронних спектрів двохатомних молекул. Використовується фермі-рідинна квазічастична версія теорії функціо- налу густини. Густина стану, яка описує коливальну структуру в фотоелектронних спектрах, визначається з використанням комбінованого DFT-GF підходу та фізично розумно апрок- симується за допомогою тільки першого порядку констант зв’язку в одноквазічастинково- му наближенні. Використання комбинированного DFT-GF подхода призводить до значного спрощення молекулярних обчислень та збільшення точності теоретичного прогнозування.
Мы представляем оптимизированную версию гибридной комбинированной теории функ- ционала плотности (DFT) и метода функций Грина (GF) для количественного описания фотоэлектронных спектров двухатомных молекул. Используется модель ферми-жидкостная квазичастичная версия теории функционала плотности. Плотность состояний, которые опи- сывают колебательную структуру в фотоэлектронных спектрах, определяется с использо- ванием комбинированного DFT-GF подхода и физически разумно аппроксимируется с ис- пользованием только первого порядка констант связи в одноквазичастичном приближении. Использование комбинированного DFT-GF подхода приводит к значительному упрощению молекулярных расчетов и увеличению точности теоретического предсказания.
Опис
Ключові слова
photoelectron spectra of molecules, Green’s functions, density functional theory, фoтoэлектронный спектр молекул, метод функций Грина, теория функционала плотности, фoтoелектронний спектр молекул, метод функцій Гріна, теорія функціонала густини
Бібліографічний опис
Фотоэлектроника = Photoelectronics
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання