Когнітивно-прагматична диференціація мовленнєвих актів компліменту та похвали співрозмовника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анотація. Мета статті — встановлення іллокутивних цілей мовленнєвих актів похвали і компліменту. Об’єкт пропонованого дослідження — мовленнєві акти похвали і компліменту, зафіксовані в англомовному спілкуванні персонажів художнього дискурсу. Предмет вивчення — загальні та диференційні іллокутивні цілі мовленнєвих актів похвали і компліменту в персонажній комунікації художнього дискурсу. Робота ґрунтується на методі спостереження та контекстуально-інтерпретаційному аналізі. Результатом вивчення проблеми стало визначення похвали та компліменту як суміжних позитивно-оцінних мовленнєвих актів, які поєднують риси експресивів, бехабітивів, сатисфактивів і часом функціюють як фатичні мовленнєві акти. Обидва акти мають на меті вираження позитивної оцінки, здійснення позитивного впливу на емоції адресата, створення сприятливої атмосфери спілкування та дотримання соціального ритуалу. Висновки: окрім спільних іллокутивних цілей мовленнєвих актів похвали і компліменту, встановлено диференційні іллокутивні цілі, які в роботі проаналізовано у спілкуванні персонажів сучасного художнього англомовного дискурсу.
Summary. The purpose of the article is to establish the illocutionary aims of praise and compliment speech acts. The object of the study is praise and compliment speech acts, depicted in the English-language communication of the personages of fictional discourse. The scope of study is the general and differential illocutionary aims of praise and compliment speech acts in the personages’ communication of fictional discourse. The work is based on the method of observation and contextual-interpretive analysis. The result of the study of the problem was the definition of praise and compliment as related positively evaluative speech acts that combine the features of expressives, behabitives, satisfactives and sometimes function as phatic speech acts. Both acts are aimed at expressing positive evaluation, positive impact on the recipient’s emotions, creating a favourable atmosphere for communication and observing a social ritual. Conclusions: a part from the general illocutionary aims of praise and compliment speech acts, differential illocutionary aims have been established and analyzed in the personages’ communication of modern fictional English-language discourse. The practical value of the investigation is seen in the offered classification of speech act illocutionary aims that can serve as a possible model for research of speech acts.
Опис
Ключові слова
художній дискурс, оцінка, мовленнєвий акт, похвала, комплімент, іллокуція, fictional discourse, evaluation, speech act, praise, compliment, illocution
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання