Правова культура учасників господарського процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджується вплив загальної правової культури, правосвідомості та правового нігілізму суспільства на правову культуру, правосвідомість і правовий нігілізм учасників господарського судочинства. Автор робить висновок, що правовий нігілізм не є притаманним учасникам господарського процесу. У статті розроблена ідея процесуальної правосвідомості в господарському судочинстві.
В статье исследуется влияние, которое оказывают общая правовая культура, право‑ сознание и правовой нигилизм общества на правовую культуру, правосознание и правовой нигилизм участников хозяйственного судопроизводства. Автор делает вывод, что правовой нигилизм не присущ участникам хозяйственного процесса. В статье разработана идея процессуального правосознания в хозяйственном судопроизводстве.
The subject of the article is an impact exerting by the general legal culture, legal conscience and legal nihilism of the society over the legal culture, legal conscience and legal nihilism of the participants of the commercial court proceedings. The author draws a conclusion that a legal nihilism is not inherent for the participants of the commercial court proceedings. The idea of the legal conscience of the commercial court proceedings is elaborated at the article
Опис
Ключові слова
правова культура, правовий нігілізм, правосвідомість, господарський процес, учасники господарського процесу, правовая культура, правовой нигилизм, правосознание, хозяйственный процесс, участники хозяйственного процесса, legal culture, legal nihilism, legal conscience, commercial court proceedings, participants of the commercial court proceedings
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК