Синтез і фізико-хімічні дослідження продуктів взаємодії оксиду сірки (IV) з бензиламінами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Взаємодією сірчистого ангідриду з бензиламінами в середовищі бензолу, синтезовані і виділені в індивідуальному стані дрібнокристалічні адукти, склад і властивості яких вивчені методами елементного аналізу, ІЧ-спект- роскопії та термогравіметрії.
Взаимодействием сернистого ангидрида с бензиламинами в среде абсолютированного бензола, синтезированы и выделены в индивидуальном состоянии мелкокристаллические аддукты, состав и свойства, которых изучены методами элементного анализа, ИК- спектроскопии и термогравиметрии.
Fine crystalline adducts have been synthesized and isolated in individual state by interaction of sulfur dioxide with benzylamines in absolute benzene medium. Their composition and properties have been studied by means of elemental analysis, IR spectra and thermogravimetrical analysis.
Опис
Ключові слова
діоксид сірки, бензиламін, адукти, термоліз, комплексоутворення, диоксид серы, бензиламин, аддукты, термолиз, комплексообразование, sulfur dioxide, benzylamine, adduct, complex formation, thermolysis
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК