Морфологічні особливості іменної системи Одеського списку новоболгарського перекладу «Катехізичних повчань» Теодора Студита

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета статті — розглянути морфологічні особливості іменних частин мови у списку новоболгарського перекладу «Катехізичних повчань» Теодора Студита, вміщеного у рукописі № 1/154, що зберігається в Одеській національній науковій бібліотеці. Предмет дослідження — морфологічні особливості імен Одеського списку «Катехізичних повчань» XVIII ст. Морфологічні особливості імен розглядаються в контексті формування мовної норми, яка допускала комбінацію мовних засобів декількох функціонуючих у той час мовних систем (традиційної середньоболгарської писемної мови, церковнослов’янської східної редакції, живої, народнорозмовної форми) з різною інтенсивністю Встановлено, що у списку представлена розгалужена система відмінкових закінчень, яка не відображає реального стану живого болгарського мовлення XVIII ст., ба більше, суперечить йому; проаналізовано специфіку функціонування грамем відмінкової парадигми імен чоловічого, жіночого й середнього роду у формах однини та множини; зафіксовано помилки при вживанні відмінкових закінчень, що свідчить про їх штучний характер; відзначено майже повну відсутність означених форм (форм з артиклем) іменних частин мови; виявлено превалювання повних форм прикметників та дієприкметників над короткими; досить високу частоту вживання активних дієприкметників теперішнього часу. Результати дослідження дають можливість зробити висновки, що окреслюють низку ймовірних факторів, які підштовхують книжника схилятися до мовного інструментарію так званих «книжних», «традиційних», «архаїчних» писемних систем. З іншого боку, наявність відмінкових флексій у тексті даного відносно пізнього етапу історичного розвою болгарської мови може бути зумовлена використанням списку/списків творів Теодора Студита східнослов’янської редакції. Для верифікації даного припущення необхідне ретельне зіставлення Одеського списку зі списками подібного складу та змісту, як південно-, так і східнослов’янського походження, в чому вбачаємо перспективи для подальших досліджень.
The purpose of the article is to consider the morphological peculiarities of the system of the nouns in New Bulgarian translation of the “Catechismos” written by Theodore the Studite, which is a part of the manuscripts no. 1/154 kept in Odessa National Scientific Library. The subject of the research is the morphological specifics of nouns in Odessa copy of the “Catechismos” dating from the 18th. The morphological peculiarities of nouns is considered in the context of the formation of a linguistic norm, which allowed the combination with different intensity of linguistic means of several language systems functioning at the time (traditional Middle Bulgarian written language, Church Slavonic Eastern recensions, and vernacular language form). The analysis proposed in this paper presents the extensive system of cases, which does not reflect the real vernacular Bulgarian speech in the 18th; the specifics of the functioning of the gramemes of the case paradigm of masculine, feminine and neuter nouns in the singular and plural forms is analyzed. Usage case endings mistakes, which indicates their artificial nature, are considered. The lack of article of nominal parts of speech is noted; the predominance of compound declension form of the adjectives and participles over short forms is revealed; the relatively high frequency of use of active present participles is registered. The results of the study make it possible to outline some probable factors that determine the writer’s preference for using the linguistic tools of the so-called “bookish”, “traditional”, “archaic” writing systems. An another reason which to some extent explains he usage of case inflections in the text of this relatively late stage of the historical development of the Bulgarian language might be the use of East Slavic copies of the Studite’s sermons by the scriber. Еhe comparison of “Catechismos” copies of South and East Slavic origin is necessary for verification of this assumption, in which we see prospects for further research.
Опис
Ключові слова
Одеський список «Катехізичних повчань» Теодора Студита, граматичні категорії роду, граматичні категорії числа, граматичні категорії відмінка, граматичні категорії означеності/неозначеності, іменні частини мови, Odesa copy of Theodore Studit’s “Catechismos”, grammatical categories of gender, grammatical categories of numbers, grammatical categories of case, grammatical categories of definiteness/indefiniteness, nominal parts of speech
Бібліографічний опис
Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства
ORCID:
УДК
Зібрання