«Ефективне» громадянство в державах ЄC: інструмент територіально-політичної (де)конструкції

dc.contributor.authorУзун, Юлія Вадимівна
dc.contributor.authorUzun, Yuliia V.
dc.date.accessioned2023-02-10T09:51:28Z
dc.date.available2023-02-10T09:51:28Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ статті проаналізовано трансформацію та сучасні концептуальні проблеми тлумачення суті інституту громадянства. Простежено причини та умови переосмислення концепту «громадянства» як базового принципу відносин між державою та громадянином від державної (національної) «приналежності» до гнучкого «правового зв’язку». Простежено історичні зміни в розумінні громадянства від «ексклюзивного» та «територіального» громадянства до «паралельного» (overlapping), «переносного» (portable), «вибор- ного» (elective), «гнучкого» (flexible), «дуального» (dual) або «подвійного», «множинного» (multiple) та навіть до «стратегічного» (strategic) та «ефективного» (effective). Зазначено, що зсув у розумінні правового зв’язку гро- мадянина та держави продукує далекосяжні наслідки в процесах політико- правової глобальної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародної міграції, економічної та національно-територіальної трансформації, геополітичної (де)конструкції. Показано, що сучасне використання категорій «стратегічне» та «ефективне» громадянство демонструє новий інструментальний підхід до інституту громадянства, особливо в державах Європейського Союзу, які запровадили наднаціональне європейське громадянство та узгодили можливості розвитку субнаціонального (регіонального) громадянства, про що свідчить досвід Аландських островів Фінляндії та загальний курс на регіоналізацію ЄС. Трансформація інституту відбувається в контексті легітимації нового політико-правового порядку, вирішення проблеми демократичного залучення, політичної участі та її правової регламентації в умовах високої міграційної та соціально-економічної мобільності, орієнтації держав європейського простору на макрорегіональну інтеграцію на фоні зростаючих потреб демографічного трудоресурного заміщення.uk_UA
dc.description.abstractThe article analyzes the transformation and modern conceptual problems of interpreting the essence of the institution of citizenship. The reasons and conditions for rethinking the concept of «citizenship» as the basic principle of relations between the state and a citizen from the state (national) «belonging» to «legal connection» are traced. Historical changes in the understanding of citizenship from Exclusive and Territorial Citizenship to Overlapping, Portable, Elective, Dual or Double, Multiple, and even — Strategic and Effective Citizenship. It is noted that a conceptual shift in understanding the legal relationship between a citizen and the state produces farreaching implications for the processes of political and legal global integration, transnationalization, international migration, economic and national-territorial transformation, geopolitical (de)construction. It is shown that the modern use of the categories «Strategic» and «Effective» Citizenship «demonstrates a new instrumental approach to the institution of citizenship, especially in the states of the European Union that have introduced supranational European citizenship and agreed on the development of subnational (regional) citizenship, as evidenced by the experience of the Aland Islands Finland. and a general course towards regionalization. The transformation of the institution takes place in the context of legitimizing a new political and legal order, solving the problem of democratic «inclusion», political participation and its legal regulation in conditions of high migration and socio-economic mobility, and the orientation of the states of the European space towards macro-regional integration against the backdrop of growing needs for demographic labor force replacement.
dc.identifierУДК 323.2:327.83
dc.identifier.citationМіжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studiesuk_UA
dc.identifier.doihttp://dх.doi.org/10.18524/2707–5206.2022.35.261281
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/34453
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 35.
dc.subjectінститут громадянстваuk_UA
dc.subjectтериторіальна політикаuk_UA
dc.subjectЄСuk_UA
dc.subjectефективне громадянствоuk_UA
dc.subjectстратегічне громадянствоuk_UA
dc.subjectполітичний процесuk_UA
dc.subjectthe Institute of Сitizenshipuk_UA
dc.subjectTerritorial Policyuk_UA
dc.subjectEUuk_UA
dc.subjectEffective Citizenshipuk_UA
dc.subjectStrategic Citizenshipuk_UA
dc.subjectPolitical Processuk_UA
dc.title«Ефективне» громадянство в державах ЄC: інструмент територіально-політичної (де)конструкціїuk_UA
dc.title.alternative«Еffective» Сitizenship in the EU States: an Instrument of Territorial and Political (De)Constructionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
120-144.pdf
Розмір:
301.1 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: