Фінансово-економічні терміносполучення в англійській і новогрецькій мовах та їх переклад

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова
Анотація
В даний час існує високий попит на сучасну науку в перекладі економічних текстів. Переклад економічної літератури вважається досить клопітка і копітка заняття, яке, крім значного обсягу робіт, вимагає професійних знань в тій чи іншій галузі. Труднощі перекладу економічних термінів визначаються в статті. Роль перекладача показана в процесі міжкультурної комунікації. Аналіз можливих варіантів перекладу багатокомпонентних термінів і труднощів в еквівалентній інтерпретації фінансово-економічної точки зору представлені. Приклади наведені українською, англійською та грецькою мовами Modem, а також вимоги, що пред'являються до використання економічних термінів та лексики, в тому числі з точки зору інших наук, число яких досягає сотень тисяч слів і слів-комбінацій. Автор дослідження найбільш поширені методи перекладу економічних термінів, які вже існують в мові (синонімів), із залученням позикових коштів терміни з інших мов, будівництво на термін від частин інших слів. У статті також описується, як перевести частково еквівалентними і нееквівалентний економічної термінології.
Currently there is a high demand for modern science in the translation of economic texts. The translation of economic literature is considered to be pretty troublesome and laborious occupation which, in addition to the considerable amount of work, requires professional knowledge in a particular industry. The difficulties of translation of economic terms are determined in the article. The role of the translator is shown in the process of intercultural communication. An analysis of possible options for translation of multicomponent terms and difficulties in the equivalent interpretation of finance and economic terms are presented. Examples are given in Ukrainian, English and Modem Greek languages, as well the requirements for the use of economic terms and lexicon, including the terms of other sciences, the number of which reaches hundreds of thousands of words and word- combinations. The author research the most common methods of translation of economic terms, which already exist in the language (synonyms), borrowing terms from other languages, construction of the term from the parts of other words. In the article also is described how to translate partially equivalent and non-equivalent economic terminology.
Опис
Ключові слова
термінологічна система, економічний термін, фраза (словосполучення), еквівалентності, адекватний переклад, система прийомів перекладу, terminological system, economic term, phrase (word- combination, equivalence, adequate translation, system of translation techniques
Бібліографічний опис
Terminologyand translation: Proceedings of the Remote International Conference (Квітень 22, 2016). – Маріуполь, 2016
DOI
ORCID:
УДК