Культурні коди з онімним компонентом у комерційній телерекламі: впливовий аспект

Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Анотація. Мета статті полягає в окресленні дефінітивних меж поняття «культурний код» і визначенні впливових потенцій лінгвосеміотичних одиниць цього типу в українській комерційній телерекламі, що продукуються насамперед їхніми онімними конституентами. Відповідно до цього об’єктом наукового зацікавлення стали культурні коди з онімним компонентом, репрезентовані у відповідних рекламних контекстах, а предметом — впливові трансформації, що ними зумовлюються. Для отримання достовірних даних у роботі застосовано методи опису, індукції й дедукції, спостереження, кількісних підрахунків, а також компонентний і контекстуально-інтерпретаційний аналіз. Результатом роботи над зазначеною проблематикою стало всебічне обґрунтування впливового субстрату культурних кодів і визначення сугестивної скерованості цих одиниць з огляду на тип онімного складника. Висновки: основні впливові потенції культурних кодів з онімним компонентом в українській комерційній телерекламі актуалізуються шляхом реалізації ними ідентифікувальної, аргументативної та асоціативно-генерувальної функцій.
Аннотация. Цель статьи заключается в определении дефинитивных границ понятия «культурный код» и описании влиятельных потенций лингвосемиотических единиц данного типа, функционирующих в украинской коммерческой телерекламе, продуцируемых, прежде всего, их онимными конституентами. В соответствии с этим объектом научного интереса стали культурные коды с онимным компонентом, представ- ленные в соответствующих рекламных контекстах, а предметом — суггестивные трансформации, которые ими обусловлены. Для получения достоверных данных в работе применены следующие методы: описания, индуктивно-дедуктивный, наблюдения, количественного анализа, а также компонентного и контекстуально- интерпретационного анализа. Результатом работы над указанной проблематикой стало комплексное объяснение сущности влиятельного субстрата культурных кодов и определение суггестивной направленности этих единиц с учётом типа онимного конструкта. Выводы: основные влиятельные потенции культурных кодов с онимным компонентом в украинской коммерческой телерекламе актуализируются путём реализации ими идентифицирующей, аргументативной и ассоциативно-генерирующей функций.
Summary. The purpose of the article is to determine the definitive boundaries of the concept of «cultural code». The description of the influential linguosemiotics potency of the units with an onymic component, operating in the Ukrainian commercial television advertising, is the aim of this article too. In accordance with that, the object of our scientific interest were the cultural codes with an onymic component represented in the corresponding advertising contexts, and the subject − the suggestive transformations which they have caused. To obtain the reliable data we used the following methods: description, induction and deduction, monitoring, quantitative analysis, component and contextually-interpretive analysis. The result of solving the above mentioned problems was a comprehensive explanation of the essence of the influential substrate in the cultural codes and determining the suggestive intention of these units with the type of the onymic construct taken into account. Conclusions: the main influential potency of cultural codes with an onymic component is realised in the Ukrainian commercial television commercials due to their identifying, argumentative, and associative-generating functions.
Опис
Ключові слова
культурний код, онім, вплив, сугестоген, комерційна телереклама, культурный код, оним, влияние, коммерческая телереклама, cultural code, onym, impact, suggestogene, commercial advertising
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання