Вербалізація концепту GENIUS в англомовних тлумачних словниках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS у тлумачних словниках англійської мови. В роботі наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано дефініції лексичної одиниці genius в англомовних словниках різної функціональної спрямованості; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного концепту.
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в толковых словарях английского языка. В работе указаны основные аспекты исследования феномена гениальности в философии и психологии; проанализированы дефиниции лексической единицы genius в англоязычных словарях разной функциональной направленности; выделены концептуальные признаки исследуемого концепта.
The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in the explanatory dictionaries of the English language. The research presents main aspects of the study of the phenomenon of genius in philosophy and psychology; analyzes definitions of the lexical unit “genius” in the English dictionaries of different functional orientation; singles out conceptual features of the analyzed concept. The etymology of the word “genius” is being studied. The structure of the semantic meaning of the analyzed lexical unit consists of four sememes, two of which verbalize the given concept as “extraordinary intellectual and creative power; a person of extraordinary intellect and talent”. The following conceptual features of GENIUS have been singled out: intellectual power, creative power, superior / distinguished, new / original.
Опис
Ключові слова
вербалізація, концепт, концептуальна ознака, геніальність, вербализация, концептуальный признак, гениальность, verbalization, concept, conceptual feature, genius
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК