Драматургія жестів у п’єсах В. Винниченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається драматургія жестів у п’єсах В. Винниченка як своєрідна авторська риторика, дискурс ритуалізованого тіла, що стає знаком жанрово-стильових кодів і потужним засобом оцінювання.
В статье рассматривается драматургия жестов в пьесах В. Винниченко как своеобразная авторская риторика, дискурс ритуализированного тела, который становится знаком жанрово-стилевых кодов и весомым способом оценки.
In the article the dramatic art of gestures in V. Vinnichenka’s plays is considered as an original author’s rhetoric, a discourse of a ritualized body, which becomes a sign of genre and stylistic codes and also a powerful method of estimation.
Опис
Ключові слова
жестикулярна сильветка, жанрово-стильові коди, гра, дискурс, пародія, жестикулярная сильветка, жанрово-стилевые коды, игра, дискурс, пародия, a gestural «silvetka», genre and stylistic codes, a game, a play, a discourse, a parody
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК