Моделювання впливу фінансової архітектури національних корпорацій на ефективність фінансової діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті представлена комплексна модель залежності ефективності фінансової діяльності від фінансової архітектури національних корпорацій України на основі використання інструментарію кореляційно-регресійного аналізу. Виявлені ключові детермінанти впливу фінансової архітектури господарюючих суб’єктів на результативність фінансово-господарської діяльності.
В статье представлена комплексная модель зависимости эффективности финансовой деятельности от финансовой архитектуры национальных корпораций Украины на основе использования инструментария корреляционно-регрессионного анализа. Выявленые ключевые детерминанты влияния финансовой архитектуры хозяйствующих субъектов на результативность финансово-хозяйственной деятельности.
In the article the complex model of dependence of efficiency of financial activity is presented from financial architecture of national corporations of Ukraine on the basis of using the tool of cross-correlation-regressive analysis. Educed key determinants of influence of the financial architecture of companies on efficiency of financial activity.
Опис
Ключові слова
фінансова архітектура корпорацій, рентабельність власного капіталу, структура власності, структура капіталу, корпоративне управління, финансовая архитектура корпораций, рентабельность собственного капитала, структура собственности, структура капитала, корпоративное управление, financial architecture of corporations, return on equity, ownership structure, capital structure, corporate governance
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК