Рідкісні видання граматик української мови в зібранні університетської бібліотеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті подано характеристику українських граматик, виданих у період з 1818 по 1922 р. Наводяться біографічні відомості щодо укладачів, а також коротка історія побутування примірників видань. Додається бібліографічний список граматик української мови, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
В статье представлена характеристика украинских грамматик, изданных в период с 1818 по 1922 г. Приведены биографические сведения касательно составителей, а также краткая история бытования экземпляров изданий. Прилагается библиографический список грамматик украинского языка, которые хранятся в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
The article presents the characteristic of the Ukrainian grammars edited in 1818-1922. The paper contains short biographical data of compilers and a brief history of some copies. A bibliographic list of the Ukrainian grammars contained in the Scientific Library of the Odesa Mechnikov National University is attached.
Опис
Ключові слова
граматики української мови, Павловський, О., Лучкай, М., Дячан, П., Осадца, М., Кримський, А., Шерстюк, Г., Свєнціцький, І., Сімович, В., Волошин, А., Мурський, В., украинистика, грамматики украинского языка, Павловский, А., Лучкай, М., Дячан, Ф., Осадца, М., Крымский, А., Шерстюк, Г., Свенцицкий, И., Симович, В., Волошин, А., Мурский, В., Ukrainian studies, Ukrainian grammars, Pavlovsky, O., Lutskay, M., Dyachan, P., Osadtsa, M., Krymsky, A., Sherstyuk, H., Sventsitsky, I., Simovych, V., Voloshyn, A., Mursky, V.
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК