Вміст малонового діальдегіду в насінні озимої пшениці за його проростанняiнститут медiацiї у кримiнальному процесi України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчали рівень процесів перекисного окислення ліпідів (за вмістом про­ дукту окислення — малонового діальдегіду) у зародку, насінині без зарод­ ку та у цілій насінині озимої пшениці на початкових етапах проростання. Показано, що вміст малонового діальдегіду (далі МДА) у розрахунку на матеріалу максимальний у зародку. Проростання насіння протягом першої доби супроводжується збільшенням вмісту МДА в частинах насінини у роз­рахунку на повітряно-сухої речовини та на біологічну одиницю
Изучали уровень процессов перекисного окисления липидов (по содержанию продук­та окисления — малонового диальдегида) в зародыше, зерновке без зародыша и в целой зерновке озимой пшеницы на начальных этапах прорастания. Показано, что содержание малонового диальдегида (дальше МДА) в расчете на ма­териала максимально в зародыше. Прорастание семени на протяжении первых 24-х часов сопровождается увеличением содержания МДА в частях семени в расчете на г воздушно-­сухого вещества и на биологическую единицу
The intensity of lipid peroxidation processes (by the contents of lipid peroxidation product —malonic dialdehyde) in embryo, in the whole grain and its part without embryo at initial stages of spouting, has been studied. It is shown, that the contents of malonic dialdehyde in embryo is maximum per gram of material. Spouting of seeds during the first 24-th hours is accompanied in separate parts by the increase of МДА contents per gram of dry substance and on the biological unit.
Опис
Ключові слова
пшениця, насіння, малоновий діальдегід, розвиток, пшеница, семена, малоновый диальдегид, развитие, wheat, seeds, malonic dialdehyde, growth
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК