Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу»

Анотація
У сучасних умовах динамічного розвитку соціально-економічного середовища виникла об'єктивна потреба у розвитку системних уявлень і знань у фахівців в галузі економіки, управління та маркетингу. Фундаментальні зміни, що відбуваються в теорії і практиці економіки, а особливо в управлінні суспільним виробництвом, пов'язані з розширенням інтеграційних процесів соціально-економічного розвитку. Мета: вивчення основ системного аналізу, синтезу та моделювання систем, які необхідні при дослідженні міждисциплінарних проблем, їх системно-синергетичних основ і зв'язків; формування системи знань щодо принципів та методів теорії систем і системного аналізу, ознайомлення зі сторонами системності та їх взаємозв’язком та класифікацією методів моделювання систем; ознайомлення з поняттям структури взаємодії та її інваріантами, ознайомлення з поняттям системної якості складного об'єкта і якості системи; ознайомлення з поняттям фрактальності світу; розвиток практичних навичок з управління системами. Мета курсу - понятійно-змістовне, але суворе і в той же час доступне введення в основи аналізу, синтезу та моделювання систем, особливо, інформаційних. Практичне значення системного аналізу полягає в тому, що він є методологією і практикою цілеспрямованого перетворення як самої людини, так і навколишнього світу. Завдання: на понятійно-змістовному рівні, але досить строгому і формальному рівні викладу розглядаються поняття і факти, необхідні при системному, синергетичному і міждисциплінарному розгляді різних проблем, освоєння системних методів управління бізнес-організацією; розвиток навичок з аналізу середовища організації та основних елементів системи, які супроводжуються великою кількістю спеціально підібраних прикладів, що пояснюють суть розглянутих понять і фактів; формування здібностей з оптимізації діяльності підприємства з точки зору системності (інтегрованого) ефективного управління на підприємстві.
Опис
Ключові слова
система, уявлення, аналіз, управління, синтез систем, менеджмент, маркетинг
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу». галузь знань: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти: бакалавр. Для студентів денного та заочного відділення економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса. «Фірма INTERPRINT». 2020. 64 c.
DOI
ORCID:
УДК