Класифікація та правове закріплення процесуальних форм відшкодування шкоди у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуті позитивні та негативні сторони запропонованих в юридичній літературі та чинному законодавстві класифікацій форм відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. На підставі проведеного аналізу пропонується авторське бачення видів форм відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні, яке доповнює існуючі теоретичні уявлення та законодавчі конструкції з цього питання.
В статье рассмотрены положительные и отрицательные характеристики классификаций форм возмещения (компенсации) вреда в уголовном производстве, содержащиеся в современной юридической литературе и действующем законодательстве. На основании проведенного анализа предлагается авторское видение форм возмещения (компенсации) вреда в уголовном производстве, которое дополняет существующие теоретические представления и законодательные конструкции по этому вопросу.
The article describes the positive and negative characteristics of classification forms of indemnity (compensation) of damages in the criminal proceedings, which are contained in a modern juridical literature and legislation in force. Based on the analysis proposed the author’s point of view on the types of forms of indemnity (compensation) of damages in a criminal proceeding, which supplements the existing theoretical concepts and legal structure in this regard.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, відшкодування шкоди, компенсація шкоди, форми відшкодування (компенсації) шкоди, добровільне відшкодування шкоди, уголовное производство, возмещение вреда, компенсация вреда, формы возмещения (компенсации) вреда, добровольное возмещение вреда, criminal proceedings, compensation for damages, compensation of harm forms of indemnity (compensation) of damage, voluntary reparation
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК