Власна назва в концепції художнього твору (на матеріалі роману Івана Багряного «Тигролови»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті показано, що епічний та ліричний принципи використання ономастичного матеріалу в художньому творі не можна ототожнювати з принципом виділення літературних родів. Провідне значення при розв’язанні цього питання має жанрова специфіка твору. Публіцистичність роману зумовлює семантичну трансформацію та символізацію пропріальної лексики, яка становить його ономастичний простір.
В статье показано, что эпический и лирический принципы использования ономастического материала в художественном произведении нельзя отождествлять с принципом выделения литературных родов. Основное значение при решении этого вопроса имеет жанровая специфика произведения. Публицистичность романа предопределяет семантическую трансформацию и символизацию проприальной лексики, которая составляет его ономастическое пространство.
It is shown in the article that epic and lyrical principles of using onomastic material in a novel should not be identified with the principle of allocating literary classes. The specific genre of the novel plays an important role in solving this issue. The fact that a novel is opinion-based influences the semantic transformation and symbolism of onomastic lexis, which composes its onomastic space.
Опис
Ключові слова
публіцистичність, власна назва, заголовок, контекстні синоніми, поетонім, публицистичность, имя собственное, заголовок, контекстуальные синонимы, поэтоним, opinion-based novel, proper name, title, contextual synonyms, poetonym
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК