Науковий текст у системі навчання української мови як іноземної

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність дослідження полягає у презентації методичної стратегії, формування навичок та методів навчання УМІ, виокремленні загальних проблем комунікацій, що виникають в студентів-іноземців на початковому етапі, які навчаються нерідною мовою. Аналіз сучасних джерел висвітлює розширення кола дослідницького матеріалу за темою навчання іноземців українською мовою, поява актуальних досліджень та розробок текстового та ілюстративного матеріалу, що базується на сучасному українському ґрунті, саме за українською тематикою, на відміну від минулих часів, коли використовувався виключно досвід навчання РКІ. Мета дослідження –обґрунтувати необхідність спеціального формування текстотеки та моделювання текстів для навчання науковому стилю мовлення нерідною мовою. Методологія дослідження у викладі основного матеріалу статті спирається на загальні принципи формування курсу науковий стиль мовлення на початковому етапі навчання іноземних студентів, яким належить засвоїти термінологію за обраним фахом та здобути вищу освіту у ЗВО України. Окреслено методи навчання щодо формування навичок та вмінь майбутніх фахівців у сфері різноманітних видів мовної та мовленнєвої діяльності, професійно зорієнтованому рівню володіння мовою та фаховою термінологією. В статті сконцентровано увагу на принципах відбору, моделюванні та змісту навчальних текстів, завдань до текстів у залежності від рівня мовної компетенції, на необхідності мотивування студентів до навчання та формуванню міжкультурної компетенції задля опанування мови навчання та адаптації студентів-іноземців до нових умов функціонування в іншомовному просторі, з метою запобігання культурному шоку. Як перспектива подальшого розвитку досліджень за темою звертається увага на необхідність структурування та постійного поповнення текстотеки у вигляді паперових та електронних підручників, змодельованих до відповідного рівню студентів та їх спеціалізації: корпусу текстів за фахом.
The relevance of the study lies in the presentation of the methodological strategy, the formation of skills and methods of teaching ULF, the identification of common communication problems that arise in foreign students at the initial stage who study in a non-native language. The analysis of modern sources highlights the expansion of the range of research material on topic of teaching foreigners in Ukrainian, the emergence of relevant research and development of text and illustrative material based on modern Ukrainian reality, specifically on Ukrainian topics, unlike in the past, when only the experience of teaching RFL was used. The purpose of the study is to substantive the need for teaching the scientific style of speech in a non-native language. The methodology of the study in presenting the main material of the article is based on the general principles of forming the course on the scientific style of speech at the initial stage of training of foreign students who have to master the terminology in their chosen specialty and obtain higher education in Ukrainian higher education institutions. The methods of teaching for the formation of skills and abilities of future specialists in the field of various types of language and speech activities, professionally oriented level of language proficiency and professional terminology are outlined. Conclusions. The article focuses on the principles of selection, modeling and content of educational texts, tasks for texts depending on the level of language competence, the need to motivate students to learn and form intercultural competence in order to master the language of instruction and adapt foreign students to new conditions of functioning in a foreign language space in order to prevent culture shock. As a prospect for further development of research on the topic, attention is drawn to the need to structure and constantly replenish the textbook library in the form of paper and electronic textbooks modeled to the appropriate level of students and their specialization: a body of texts in the specialty.
Опис
Ключові слова
текстотека, текстоцентричність, комунікативна компетентність, науковий стиль мовлення, лексико-граматичні конструкції, text library, text-centricity, communicative competence, scientific speech style, lexical and grammatical constructions
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК