Розвиток університетів в умовах формування менеджменту знань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються концептуальні основи розвитку університетів в умовах формування менеджменту знань. Доводиться необхідність професіоналізації менеджменту університетів. Визначаються особливості наукової та освітньої діяльності університетів та їх ефективність та результативність. Досліджуються базові проблеми становлення університетів третього покоління. Розглядаються проблеми формування людського і структурного капіталу університетів. Стверджується необхідність інтеграції науково-дослідної і навчальної діяльності університету. Визначається особливість формування системи менеджменту знань в контексті інноваційної економіки. Розглядається специфіка університету як підприємницької організації. Формується розуміння мотиваційних цінностей сучасної діяльності університету. Визначається специфіка ролі університетів в розвитку сучасного інноваційного суспільства.
В статье рассматриваются концептуальные основы развития университетов в условиях формирования менеджмента знаний. Доказывается необходимость профессионализации менеджмента университетов. Определяются особенности научной и образовательной деятельности университетов, их эффективность и результативность. Исследуются базовые проблемы становления университетов третьего поколения. Рассматриваются проблемы формирования человеческого и структурного капитала университетов. Утверждается необходимость интеграции научно-исследовательской и учебной деятельности университета. Определяется особенность формирования системы менеджмента знаний в контексте инновационной экономики. Рассматривается специфика университета как предпринимательской организации. Формируется понимание мотивационных ценностей современной деятельности университета. Определяется специфика роли университетов в развитии современного инновационного общества.
The article discusses the conceptual framework for the development of universities in the context of knowledge management. Need for professionalization of university management has been proven. The features of the scientific and educational activities of universities, their effectiveness and efficiency are determined. The basic problems of the formation of third-generation universities are investigated. The problems of the formation of human and structural capital of universities are considered. The necessity of integrating the research and educational activities of the university is argued. The specificity of the formation of a knowledge management system in the context of an innovative economy is determined. The specificity of the university as an entrepreneurial organization is considered. Understanding of the motivational values of modern university activities is being shaped. The specificity of the role of universities in the development of a modern innovative society is determined.
Опис
Ключові слова
результативність сучасного університету, професійний менеджмент, професіоналізація управлінської діяльності, наукова та освітня діяльність, соціальний капітал, структурний капітал, мотиваційні цінності, ефект організаційної синергії, спеціалізація наукових досліджень, інтеграція науки і освіти, професійна занятість, нові підприємницьку структури, автономія університетів, результативность современного университета, профессиональный менеджмент, профессионализация управленческой деятельности, научная и образовательная деятельность, социальный капитал, структурный капитал, мотивационные ценности, эффект организационной синергии, специализация научных исследований, интеграция науки и образования, профессиональная занятость, новые предпринимательские структуры, автономия университетов, performance of a modern university, professional management, professionalization of management activities, scientific and educational activities, social capital, structural capital, motivational values, organizational synergy effect, specialization of research, integration of science and education, professional employment, new business structures, university autonomy
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice