Особливості науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету в 1934-1941 роках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті висвітлюється науково-дослідна робота викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету впродовж 1934-1941 pp. Комплексно розглядаються особливості наукового життя, проблематика досліджень, глибина розробки наукових тем і їх актуальність в умовах тоталітаризацїі суспільства та першого періоду роботи відродженого факультету.
В статье освещается научно-исследовательская работа преподавателей, аспирантов и студентов исторического факультета Одесского государственного университета в период 1934-1941 гг. Комплексно рассматриваются особенности научной жизни, проблематика исследований, глубина разработки научных тем и их актуальность в условиях тоталитаризации общества и первого периода работы возрожденного факультета.
The article highlights the research work of teachers and students of historical faculty of Odessa State University in the period 1934-1941 years. Complex discusses the features of the scientific life, problems of research, the depth of the development of research topics and their relevance in totalitarizatsii society and the first period of the revived faculty.
Опис
Ключові слова
історичний факультет, викладачі, аспіранти, дослідження, наукова проблематика, исторический факультет, преподаватели, аспиранты, исследования, научная проблематика, History Department, teachers, graduate students, research, scientific problems
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК