Ability of Lactobacillus plantarum ONU 12 and Bacillus megaterium ONU 484 to stimulate growth of wheat seedlings and to form biofilms

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Development of biological preparations for organic agriculture should include the study of interactions of microorganisms – the components of biopreparations, with representatives of natural microbiota of agrocoenoses. As a microorganism – typical representative of epiphytic and soil microbiota, species Bacillus megaterium has been selected. Aim. The study of effect of Lactobacillus plantarum ONU 12 and Bacillus megaterium ОNU 484 on germination and growth of wheat seedlings. Materials and Methods. Seeds of wheat Triticum aestivum L. were inoculated with suspensions of bacteria B. megaterium ОНУ 484, L. plantarum ОНУ 12 and their mixture was germinated in hydroponics and soil under green house conditions. Germination of seeds, mean length of roots and height of seedlings were compared. Capability of these microorganisms to form biofilms was studied: inoculated seedlings were dyed with 0.1% acridin orange and observed with a magnification х600. Results. Simultaneous inoculation with bacteria L. plantarum ONU 12 and with the representatives of soil microbiota B. megaterium ОNU 484 didn’t decrease the stimulation effect of lactobacilli. Opposite, the highest stimulation effect on plants both in hydroponics and in soil caused the treatments with the mixture L. plantarum ONU 12 + B. megaterium ONU 484 and with the strain B. megaterium ONU 484 alone. In hydroponics mean length of roots increased in 8.0 – 16.9%, mean height of seedlings – in 8.8 – 24.3%. In soil germination of seeds increased in 7.0%, mean height of seedlings – in 7.6%, mean root length – in 13.1%. Lactobacilli and bacilli in the mixture were able to form biofilms with a developed matrix. Conclusions. In presence of representative of soil microbiota B. megaterium ONU 484 phytostimulation the activity of lactobacilli increased. Strain B. megaterium ONU484 also showed stimulation activity when applied separately.
Створення біологічних препаратів для органічного землеробства має включати дослідження взаємодій мікроорганізмів – складових біопрепаратів, з представниками природньої мікробіоти агроценозів. У якості мікроорганізму – типового представника епіфітної і ґрунтової мікробіоти нами було обрано вид Bacillus megaterium. Мета. Вивчення впливу бактерій штамів Lactobacillus plantarum ОНУ 12 і Bacillus megaterium ОНУ 484 на проростання і ріст сіянців пшениці. Матеріали і методи досліджень. Було проведено дослідження стимулюючих властивостей бацил штаму B. megaterium ОНУ 484, лактобацил штаму L. plantarum ОНУ 12 та їх суміші, та здатність даних мікроорганізмів до формування біоплівок. Результати дослідження. Показано,що за сумісної інокуляції бактеріями біологічного препарату L. plantarum ОНУ 12 та представником ґрунтової мікробіоти B. megaterium ОНУ 484 зменшення стимуляційного впливу не відбувалося. Навпаки, найбільш стимулюючий вплив на ріст рослин як в умовах гідропоніки, так і у ґрунті чинили обробки сумішшю L. plantarum ОНУ 12 + B. megaterium ОНУ 484 та окремим штамом B. megaterium ОНУ 484. У гелі середня довжина кореня сіянців збільшувалась на 8,0–16,9%, а середня висота сіянців – на 8,8– 24,3%. В умовах ґрунту схожість насіння підвищувалася на 7,0%, середня висота сіянців – на 7,6%, а середня довжина кореня – на 13,1%. На корінцях пшениці лактобацили і і бацили у суміші були здатними утворювати сформовану біоплівку з добре розвинутим матриксом. Висновки. За присутності представника мікробіоти ґрунту B. megaterium ОНУ 484 стимуляційні властивості лактобацил біопрепарату підвищувалися. Штам B. megaterium ОНУ 484 сам по собі виявився активним стимулятором росту рослин.
Создание биологических препаратов для органического земледелия должно включать исследование взаимодействий микроорганизмов –составных биопрепаратов, с представителями микробиоты агроценозов. В качестве микроорганизма – типичного представителя эпифитной и почвенной микробиоты нами было избрано вид Bacillus megaterium. Цель. Изучение влияния бактерий штаммов Lactobacillus plantarum ОНУ 12 и Bacillus megaterium ОНУ 484 на прорастание и рост сеянцев пшеницы. Материалы и методы исследования. Было проведено исследование стимулирующих свойств бацилл штамма B. megaterium ОНУ 484, лактобацилл штамма L. plantarum ОНУ 12 и их смеси, и способность данных микроорганизмов к формированию биопленок. Результаты исследования. Показано, что при совместной инокуляции бактериями биологического препарата L. plantarum ОНУ 12 и представителем почвенной микробиоты B. megaterium ОНУ 484 уменьшения стимулирующего влияния не происходило. Наоборот, наибольшее стимулирующее влияние на рост растений как в условиях гидропоники, так и в почве вызывали обработки смесью L. plantarum ОНУ 12 + B. megaterium ОНУ 484 и отдельным штаммом B. megaterium ОНУ 484. В геле средняя длина корня сеянцев увеличивалась на 8,0–16,9%, а средняя высота сеянцев – на 8,8–24,3%. В условиях почвы всхожесть семян увеличивалась на 7,0%, средняя высота сеянцев – на 7,6%, а средняя длина корня – на 13,1%. На корнях пшеницы лактобациллы и бациллы в смеси были способными образовывать сформированную биопленку с хорошо развитым матриксом. Выводы. В присутствие представителя микробиоты почвы B. megaterium ОНУ 484 стимуляционные свойства лактобацилл биопрепарата повышались. Штамм B. megaterium ОНУ 484 сам по себе выявился активным стимулятором роста растений.
Опис
Ключові слова
stimulation of plant growth, Lactobacillus plantarum, Bacillus megaterium, стимуляція росту рослин, мікроорганізми зі стимулювальною активністю, стимуляция роста растений, микроорганизмы со стимулирующей активностью
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
DOI
ORCID:
УДК