Мотиви космополітизму в ліричній збірці «Поет, океан і риба» і збірці есеїв «Уздовж океану на ровері» Василя Махна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті здійснено спробу осмислення мотивів космополітизму в творчості Василя Махна на матеріалі ліричної збірки «Поет, океан і риба» та збірки есеїв «Уздовж океану на ровері». На матеріалі текстів збірок проаналізовано засади авторської ідентифікації в художньому світі ліричних творів та есеїстичних текстів, що засновані на ідеях космополітизму як загальнолюдських цінностей, що переважають над етнічними проблемамиу світогляді митця. Також обґрунтовано витоки ідеї космополітизмуу творчості Василя Махна, що репрезентують становлення та трансформацію авторської картини світу українського митця, який живе на американському континенті. Завдяки категоріям «присутності» та «приналежності» в просторі проаналізовано способи реконструювання та відтворення авторських пошуків власної ідентичності. У статті розглянуто через категорію «подорожі» топоси, що є спільними та відмінними у художніх світах ліричної збірки та збірки есеїв, що репрезентують авторську рефлексію через категорію «локація». Зроблено висновок, що, виступаючи в різних іпостасях, серед яких важлива іпостась «чужинця», автор постає перед реципієнтом космополітом, що прагне до гармонії та пошуку власного «Я». У проаналізованих збірках ліричних віршів «Поет, океан і риба» та есеїв «Уздовж океану на ровері» В. Махна виявлено спільні та відмінні риси реконструювання простору як місця для авторської та читацької рефлексії.
In the article the attempt of comprehension the motives of cosmopolitanism in Vasyl Makhno’s work based on the material of the lyrical collection “Poet, ocean iryba” and the collection of essays “Uzdovzh okeanu na roveri” is made. On the basis of the texts of the collections the principles of author’s identification in the artistic world of lyrical works and essayistic texts are analyzed, based on the ideas of cosmopolitanism as universal human values that prevail over ethnic problems in the artist’s worldview. Furthermore, the origins of the idea of cosmopolitanism in Vasyl Makhno’s work are also substantiated, representing the formation and transformation of the author’s worldview as the Ukrainian author who lives on the American continent. Due to the categories of “presence” and “belonging” in place, the methods of reconstruction and reproduction of the author’s search for own identity are analyzed. In the article the topoi are examined through the category of “journey”, which are common and different in the artistic worlds of the lyric collection and the collection of essays, representing the author’s reflection through the category of “location”. It is concluded that, while acting in various guises, among which the guise of a “foreigner” is important, the author appears to the recipient as a cosmopolitan striving for harmony and the search for own “self”. In the analyzed collections of lyric poems “Poet, ocean iryba” and the essays “Uzdovzh okeanu na roveri” by V. Makhno common and distinctive features of the reconstruction of space as a place for author’s and reader’s reflection are revealed.
Опис
Ключові слова
ідентичність, космополітизм, авторська та читацька ідентифікація, картина світу, есеїстика, лірика, збірка, рефлексія, топос, мотив, identity, cosmopolitanism, author and reader’s identification, worldview, essays, lyric, collection, reflection, topos, motive
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК