В поисках смысла жизни по Виктору Франклу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассматривается понятие «смысла жизни», как философско-психлогическая категория, на основе работы Виктора Франкла «Человек в поисках жизни». В. Франкл разработал подход, оригинальность которого заключается в его практическом обнаружении и, в следствие этого разработке логотерапии. Фундаментальным основанием в поиске «смысла жизни» является постановка цели, свободно выбранная задача и борьба за нее.
У статті розглядається поняття "сенсу життя", як філософсько-психологічна категорія, на основі роботи Віктора Франкла «Людина в пошуках життя». В. Франкл розробив підхід, оригінальність якого полягає в його пракпшчному виявленні та, внаслідок цього, розробці логотерапії. Фундаментальною постановою в пошуку сенсу життя є постановка мети вільно обрана задача і боротьба за неї.
The article deals with the concept “the meaning of life” as a philosophical- psychological category, based on Viktor Frankl’s work "Man’s Search for life" V. Frankl’s developed fpractical use yielded into the development of logotherapy. Fundamental base in the search of "the meaning of life" is a statement of purpose, freely chosen task and the stmggle for it.
Опис
Ключові слова
жизнь, смысл жизни, логотерапия, мотивация, задачи и цели жизни, життя, сенс життя, логотерапія, мотивація, завдання і цілі життя, life, the meaning of life, logotherapy, motivation, goals and objectives of life
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання