Нераспространение ядерного оружия и Украина: дискуссия и анализ проблемы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В докладе освящ ена общемировая научная картина развития тенденций, связанных с приобретением либо ликвидацией ядерного оружия новыми государствами, а такж е отражение этих тенденций на аналогичных процессах в У краине.
Доповідь присвячена глобальносвітовій науковій картині розвитку тенденцій, я к і пов’язані з придбанням або ліквідацією ядерної зброї новими держ авами, а також відображенню ціх тенденцій на аналогічних процесах в Україні
The article hig hlig h ts the development of global world tendencies, connected w ith nuclear pro liferatio n and nonproloferation by the new states and the reflection of these tendencies on th e same processes in Ukraine
Опис
Ключові слова
ядерное оружие, нераспространение, сдерживание, угроза, ядерна зброя, нерозповсюдження, стримування, загроза, nuclear weapons, nonproliferation, deterrencе, threat
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК