Деякі властивості розв'язків напів'явних диференціальних рівнянь

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для одного з класів задач доведено існування аналітичних розв'язків задачі Коші в деякій області з особливою точкою на межі та знайдено оцінку таких розв'язків. Вигляд області має бути означений в залежності від властивостей матриць жмутка та функцій, які входять в систему.
Для одного из классов задач доказано существование аналитических решений задачи Коши в некоторой области с особой точкой на границе и найдена оценка таких решений. Вид области определяется в зависимости от свойств матриц пучка и функций, которые входят в систему.
The existence of analytical solutions of the Caushy problem in certain area with the special point on the border is prove for one of the types, the estimation of these solutions being found. The typeof this area should be defined depending on the beam matrices properties as well as on the functions involved in the system.
Опис
Ключові слова
задача Коші, аналітичні розв'язки, асимптотичне поводження розв'язків, задача Коши, аналитические решения, асимптотическое поведение решений, the Caushy problem, the analytical solutions, asymptotic solutions behavior
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК