СЕЛЕКЦІЯ МУТАНТНИХ ШТАМІВ SPIRULINA PLATENSIS З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ МЕТІОНІНУ В БІОМАСІ

Анотація
Штам 198Б отримано із штаму дикого типу (ДТ) Sp. platensis за допомогою нітрозогуанідинового мутагенезу як наслідок декількох етапів добору на стійкість до DL-етіоніну.Вміст метіоніну в біомасі 198Б вищий,ніж у ДТ,в 2,2 раза,а в амінокислотній композиції в 1,6 раза.На основі аналізу амінокислотного складу клітин ДТ,198Б та проміжних штамів встановлено,що інтенсифікація процесів центрального метаболізму є необхідною умовою для виживання мутантів Sp. platensis з порушеннями окремих етапів біосинтезу метіоніну, які призводять до надсинтезу цієї амінокислоти.
Штамм 198Б получен из штамма дикого типа (ДТ) Sp.platensis с помощью нитрозогуанидинового мутагенеза в результате нескольких этапов селекции на устойчивость к DL-этионину.Содержание метионина в биомассе штамма 198Б выше,чем у штамма ДТ в 2,2 раза,а в аминокислотном составе в 1,6 раз.На основе анализа аминокислотного состава биомассы ДТ,198Б и промежуточных штаммов установлено,что интенсификация процессов центрального метаболизма является необходимым условием для сверхсинтеза метионина мутантами.
Strain 198B has been selected from the wild strain after nitrosoguanidine mutagenesis as a result of several selection stages on resistance to DL-ethionine.Methionine content in the biomass of strain 198B exceeds the same one in the wild strain in 2.2 times,in amino acid composition in 1,6 times.Amino acid compositions of biomass of wild,198B and intermediate strains have been analyzed.It was established that intensification of central metabolism processes is a necessary condition for realization of mutations leading to the oversynthesis of methionine in methionine biosynthesis pathway in Spirulina platensis mutants.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 3: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
Spirulina, мутанти, селекція, надсинтез, метіонін, Spirulina, мутанты, селекция, сверхсинтез, метионин, Spirulina, mutants, selection, oversynthesis, methionine
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК