Конкурентоспроможність інновацій як сталий розвиток національної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено аналіз особливостей інноваційного розвитку національної економіки. Виявлено, що Україна має власну модель інноваційного розвитку, проте циклічний характер показників інноваційної діяльності національної економіки, говорить про недосконалість національній моделі інноваційного розвитку. Визначено, що впровадження нововведень впливає на конкурентоспроможність національної економічної системи, це залежить від введення нової техніки, технології, нових методів управління, нових продуктів і послуг, від інновацій в організації управління виробництвом, організації праці і її безпеки. Доведено, що реалізація інноваційних програм приводить до конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку.
Проведён анализ особенностей инновационного развития национальной экономики. Выявлено, что Украина имеет собственную модель инновационного развития, однако циклический характер показателей инновационной деятельности экономики, говорит о несовершенстве национальной модели инновационного развития. Определено, что внедрение инноваций влияет на конкурентоспособность национальной экономической системы, это зависит от введения новой техники, технологии, новых методов управления, новых продуктов и услуг, от новшеств в организации управления производством, организации труда и ее безопасности. Доказано, что реализация инновационных программ ведет к конкурентоспособности национальной экономики.
The analysis of features of innovative development of national economy is conducted in the article. It is certain that Ukraine has its own model of innovative development. However cyclic character has indexes of innovative activity of subjects of national economy that allowed drawing conclusion about imperfection of national model of innovative development. Influence of innovations is shown on the competitiveness of the economic system that depends on introductions of new technique, technology, new methods of management, new commodities and services, new organization of production management, new labour organization and its safety. It is educed, that over realization of the innovative programs brings to the competitiveness in national economy. Innovative transformation strategy of the economic system is especially relevant for Ukraine. Combining the effects of globalized development with the increasing influence of technological factors have stimulated the modification of the modern economic development model of the national economy in which innovation becomes a key factor to sustain competitiveness, growth and prosperity.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність, інноваційний розвиток, національна економіка, конкурентоспособность, инновационное развитие, национальная экономика, competitiveness, innovative development, national economy
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК