Іонізація етаноламінів у водно-органічних середовищах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У даній роботі методом потенціометричного титрування визначені константи іонізації (рКа) моноетаноламіну, діетаноламіну та триетаноламіну у водно-етанольних, водно-ацетонітрильних та водно-ацетонових середовищах при різних концентраціях органічного розчинника в системі. Показано, що природа та фізико-хімічні властивості середовища впливають на характер та ступінь зміни електронодонорної здатності досліджуваних нітрогеновмісних органічних основ. Встановлено, що для досліджених сполук при переході від водного середовища до органічного (етанолу, ацетонітрилу або ацетону) величини рКа закономірно зменшуються при збільшенні вмісту органічного розчинника в системі. Показано, що залежність величин pKa досліджуваних нітрогеновмісних органічних основ від зворотної величини діелектричної проникності водно-етанольних і водно-ацетонових розчинів прагне до лінійної, що узгоджується з теорією Ізмайлова.
In this paper, the ionization constants (pKa) of some nitrogen-containing organic bases (monoethanolamine, diethanolamine and triethanolamine) in water-ethanol, water-acetone and water-acetonitrile solutions at various concentrations of organic solvent in the studied systems have been determined by the potentiometric titration method. It was found that the values of pKa of monoethanolamine, diethanolamine and triethanolamine in aqueous-organic solutions naturally decreases with increasing concentration of organic solvent in the system. It was shown that their nature and the physico-chemical properties of the medium are significantly influenced by the nature and degree of change in the electron donor ability of the studied nitrogen-containing organic bases. It should be noted that for the studied nitrogen-containing organic bases (monoethanolamine, diethanolamine and triethanolamine), when passing from an aqueous medium to an organic one (ethanol or acetone or acetonitrile), the pKa values naturally decrease with an increase in the content of the organic solvent in the system. In general, in the transition from an aqueous medium to an organic one (ethanol or acetone or acetonitrile), a change in pKa can reach 1.73 units. It was established that the dependence of the values of pKa of nitrogen-containing organic bases which were determinate via potentiometric titration method on the inverse of the dielectric constant of water-ethanol and water-acetone or water-acetonitrile solutions tends to be linear, consistent with Izmailov’s theory. Thus, we can conclude that the change in the ratio of the mixed solvent components and, as a result, in general, dielectric permeability of the medium does not lead to a significant change in the solvation characteristics of the studied nitrogen-containing organic bases.
Опис
Ключові слова
моноетаноламін, діетаноламін, триетаноламін, потенціометричне титрування, константи іонізації, monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, potentiometric titration, ionization constants
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
ORCID:
УДК