ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИМІКРОБНОГО ВПЛИВУ НОВИХ СУЛЬФАМІДІВ НА ШТАМИ ESCHERICHIA COLI ТА SALMONELLA ENTERITIDIS

Анотація
Досліджено антимікробну активність низки нових синтетичних сульфамідів по відношенню до клітин Escherichia coli та Salmonella enteritidis var. Isatchenko.Встановлена більш висока антибактеріальна активність нових аналогів сульфамідів в порівнянні зі стрептоцидом.Похідні, які мають у четвертому положенні нуклеофільні замісники, більш інтенсивно пригнічують ріст тест-штамів.Найбільш активною є сполука,яка має нітрогрупу у четвертому положенні.
Исследована антимикробная активность ряда новых синтетических сульфамидов по отношению к клеткам Escherichia coli и Salmonella enteritidis. Показано,что различные штаммы бактерий имеют различную чувствительность к изученным соединениям.Наиболее активным оказалось соединение,которое в своей структуре имеет нитрогрупу.
The Antimicrobial activity of some new synthetic sulfamides in relation to cells Escherichia coli and Salmonella enteritidis has been investigated. It is shown, that various strains of bacteria have various sensitivity to the investigated bonds.The most active appeared to be the bond obtained nitrogroup in its frame.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
сульфаміди, антимікробна активність, сульфамиды, антимикробная активность, sulfamides, antimicrobial activity
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК