Синтез, изучение стабильности и антимикробной активности 2,4,4'-трихлор-2- оксидифенилового эфира (триклозана)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Предложен модифицированный способ синтеза триклозана путем диазотирования и последующего гидролиза 2,4,4'-трихлор-2'-аминодифенило- вого эфира с использованием хлорорганических растворителей, в частности, хлороформа. С выходом 57—58%, чистотой 95-97% получена укрупненная партия триклозана для проверки антимикробной активности в составе отечественных шампуней на основе молочной сыворотки. Показано соответствие шампуней с триклозаном требованиям ГФ XI.
Запропоновано модифікований метод отримання препарату триклозан шляхом діазотування та наступного гідролізу 2,4,4?-трихлор-2?-амінодифеиілового ефіру з використанням хлорорганічних розчинників, а саме, хлороформу. З виходом 57-58 % і чистотою 95-98 % отримана укрупнена партія триклозану для перевірки антимікробної активності у складі вітчизняних шампунем молочної сироватки. Показани відповідність шампунем з триклозаном до вимог ГФ XI.
The modificated method of triclosan preparation obtaining by the diazotation and the further hydrolysis of 2,4,4r-trichloro-2r-amino-diphenyl ester with usage of chloroorganic solvents, especially, chloroform, is proposed. The pilot skaled lot of preparation with a yiald of 57-58 % and purity was obtained for its account in microbial activity, being as a component of home-made shampoo s, based on the milk rerum. The accordance of shampoo, containing triclosan to the requirement of SF XI is shown.
Опис
Ключові слова
триклозан, антимикробная активность, стабильность, отечественные шампуни, антимікробна активність, стабільність, вітчизняні шампуні, triclosan, the antimicrobial activityty, the stability, home-made shampoo's
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК