ПРОТИСУДОМНА АКТИВНІСТЬ ЦИНАЗЕПАМУ НА МОДЕЛЯХ СУДОМ З РІЗНИМ МЕХАНІЗМОМ ВИНИКНЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Досліджено протисудомні властивості нового вітчизняного транквілізатору 1,4-бенздіазепінового ряду циназепаму.Виявлена висока протисудомна активність препарату,яка вірогідно не відрізнялася від такої феназепаму препарату порівняння,який використовується в медицинській практиці.Використовування моделей судом з різними механізмами виникнення,які адекватні кліничним типам нападів,дозволяють припустити перспективність впровадження досліджуваного препарату в медичну практику для лікування моторних пароксизмів,генералізованих тоніко-клонічних судом, малих нападів,осередкової епілепсії.
Исследованы противосудорожные свойства нового отечественного транквилизатора 1,4-бенздиазепинового ряда циназепама.Выявлена высокая противосудорожная активность препарата, которая достоверно не отличалась от таковой фена- зепама препарата сравнения,используемого в медицинской практике.Использование моделей судорог с разными механизмами формирования, которые адекватны клиническим типам припадков, позволяют предположить перспективность внедрения его в медицинскую практику для лечения моторных пароксизмов,генерализованых тонико-клонических судорог,малых припадков,очаговой епилепсии.
Anticonvulsant characteristic of a new tranquilizer of the 1,4-benzodiazepine lines cinazepam was carried out.It is revealed the high anticonvulsant activity of cinazepam.It for certain doesn't different from the comparative drug phenazepam,using in medicine.Models of the seizures with different forming mechanism,that are identical to clinical type of the seizures, allow to suppose the perspective of introduction it into medicine for treatment of grand mal, generalized clonic-tonic seizures,petit mal, focal epilepsy.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 3: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
циназепам, протисудомна активність, експериментальна епілепсія, циназепам, противосудорожная активность, экспериментальная эпилепсия, cinazepam, anticonvulsant activity, experimental epilepsy
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК