Дослідницькі напрями нейролінгвістичного програмування: оглядовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ретіально-аксіальне буття людини залежить від низки екстралінгвальних та власне лінгвальних факторів, які визначають оригінальність її індивідуальної та соціалізованої сутності, уналежнюючи особу до колективної конвенційності й водночас виокремлюючи її з континуального простору як неповторну "самість". Відповідна поведінкова вмотивованість детермінована глибинною семантикою визначальних психолінгвістичних домінант, які, у свою чергу, реалізуються у вербальних та невербальних діях.
В статье раскрыт научный потенциал новейшей гуманитарной парадигмы нейролингвистического программирования, очерчены актуальне направления соответствующих исследований, акцентировано на комплексной природе НЛП, что подчеркивает объективность и прикладные перспективы этой области знаний.
Опис
Ключові слова
нейролінгвістичне програмування, комунікативна емпатія, сугестія, невербаліка, метапрограми, нейролингвистическое программирование, коммуникативная эмпатия, суггестия, невербалика, метапрограммы, neurolinguistic programming, communicative empathy, suggestion, nonverbal communication, metaprograms
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК