Образ «своєї території» як концептуальний засіб вираження авторського світобачення в есеїстиці Ю. Андруховича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу образу «своєї території» як концептуальному засобу вираження авторського світобачення в есеїстиці Ю. Андруховича.
В статье анализируется образ «своей территории» как концептуальный способ выражения авторского мировоззрения в эссеистике Ю. Андруховича.
The article is analyzing the image of «his territory» as an expressive way of author’s philosothy of life in Yuriy Andruchovich’s essays.
Опис
Ключові слова
есе, простір, місто, образ, концепт, эссе, пространство, город, образ, концепт, essay, space, town, image, consept
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК