ВПЛИВ ХЛОРИД-ІОНІВ НА АКТИВНІСТЬ СоХ 2 /SIО 2 -КАТАЛІЗАТОРІВ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Вперше показано, що хлорид-іони прискорюють розклад озону в системах CoX2-KCl/SiO2 (X = Cl-, 3 NO− ); зі збільшенням їх вмісту в зразках істотно зростає число каталітичних циклів. Впервые показано, что хлорид-ионы ускоряют разложение озона в системах CoX2-KCl/SiO2 (X = Cl-, 3 NO− ) и с увеличением их содержания в образце существенно возрастает число каталитических циклов. First, it has been shown the acceleration of the ozone decomposition in CoX2-KCl/SiO2 systems (X = Cl-, 3 NO− ) by chloride ions: the increse in their amount in catalyst samples results in a significant increase in the catalytic turnover number.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета / ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 1-2: Сер. "Хімія". - укр. та рос.
Ключові слова
озон, розклад, силікагель, окиснення, хлорид-іони, разложение, силикагель, окисление, хлорид-ионы, ozone, decomposition, silica, oxidation, chloride ions
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК