Процес формування трудового потенціалу постіндустріального суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблеми формування соціального капіталу суспільства. Досліджуються процеси розвитку трудових ресурсів, творчої праці і економіки знань. Звертається увага на необхідність розробки механізмів мотивації високопродуктивної творчої праці. На системному рівні проводиться дослідження індивідуальної і колективної свідомості людини, які виступають головними факторами соціально-економічних перетворень в суспільстві. Пропонуються система чинників соціального, економічного, організаційного і правового характеру для формування трудового потенціалу суспільства.
В статье рассматриваются проблемы формирования социального капитала общества. Исследуются процессы развития трудовых ресурсов, творческого труда и экономики знаний. Обращается внимание на необходимость разработки механизмов мотивации высокопроизводительного творческого труда. На системном уровне проводится исследование индивидуального и коллективного сознания человека, которые выступают главными факторами социально-экономических преобразований в обществе. Предлагаются система факторов социального, экономического, организационного и правового характера для формирования трудового потенциала общества.
The article considers the problems of social capital. The development processes of labor resources, creative activity and economy of knowledge are studied in the paper. Attention is drawn to the need of development of mechanisms to motivate high creative workforce. The research of individual and collective human consciousness, which is the main factor of social and economic transformation of society is carried out at the system level. The factors of social, economic, organizational and legal measures for the formation of labor potential of society were proposed.
Опис
Ключові слова
ринок праці, творча праця, індивідуальна і колективна свідомість людини, соціальний капітал суспільства, пріоритети державної політики, державне регулювання, механізм інноваційної економіки, чинники суспільних перетворень, матеріальні та духовні цінності, інтелектуальний розвиток людини, рынок труда, творческая работа, индивидуальное и коллективное сознание человека, социальный капитал общества, приоритеты государственной политики, государственное регулирование, механизм инновационной экономики, факторы общественных преобразований, материальные и духовные ценности, интеллектуальное развитие человека, labor market, creative work, individual and collective human consciousness, social capital of the company, priorities of the state policy, government regulation, mechanism innovation economy, factors of social change, material and spiritual values, intellectual development of man
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК